EEN BEDRIJFSWAGEN UITKEREN ALS DIVIDEND IN NATURA!

Hier en daar duiken er zelfstandige bedrijfsleiders op die hun personenwagen uit hun vennootschap willen halen omdat het voordeel van alle aard sinds 01.01.2012 fors duurder is geworden. Een mogelijkheid is de auto overkopen van hun vennootschap, maar dat is  fiscaal nadelig. Is het misschien interessanter de bedrijfswagen uit te keren als een dividenduitkering in natura?

Het duurdere voordeel van alle aard

Wie als bedrijfsleider privé gebruik maakt van een personenwagen van de vennootschap wordt belast op een voordeel van alle aard dat sinds de komst van de nieuwe regering Di Rupo drastisch is gewijzigd. Ongeacht het aantal gereden privékilometers is het voordeel sinds 1 januari 2012 gelijk aan 6/7 van de cataloguswaarde van de auto vermenigvuldigd met een leeftijdsfactor en met een CO2-percentage dat varieert tussen 4 % en 18 %. De cataloguswaarde wordt gedefinieerd als de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier (inclusief opties) verhoogd met de werkelijk betaalde btw, maar zonder rekening te houden met kortingen e.d. De cataloguswaarde is ongetwijfeld de moeilijkste variabele in de nieuwe berekening. De belastingadministratie is voorstander van een databank met al die particuliere catalogusprijzen, maar het is nog niet duidelijk wanneer die klaar zal zijn. Bovendien wordt de vennootschap sowieso belast op 17 % van het voordeel van alle aard waarop de gebruiker belast wordt in de personenbelasting (na aftrek van een eigen bijdrage). Dit gebeurt via de verworpen uitgaven. Die 17 % van het voordeel zal steeds de minimale belastbare basis opleveren voor de vennootschap. Nogal wat zaakvoerders en bestuurders van vennootschappen vinden dat net iets te veel van het goede en zoeken naar een manier waarop zij de belasting op die voordelen uit hun bedrijfswagen niet hoeven te betalen.

De wagen overkopen

Wat kost het voor de bedrijfsleider?

Als de bedrijfsleider de firmawagen overkoopt van zijn vennootschap, dan moet hij/zij in principe aan de vennootschap de marktwaarde van de wagen betalen. Dat is de prijs die een onafhankelijke koper ervoor zou betalen. De bedrijfsleider betaalt de prijs met privégeld. Maar als hij die centen eerst via loon uit de vennootschap moet halen, is dit fiscaal een dure operatie. Op een bezoldiging betaalt de bedrijfsleider tot 50 % personenbelastingen plus sociale bijdragen. Het brutoloon dat de bedrijfsleider uit de vennootschap moet halen zal dus veel hoger ligger dan de prijs van de wagen. Bovendien betaalt de bedrijfsleider ook nog 21 % btw op de helft van de verkoopprijs.

Voorbeeld

Stel dat de huidige waarde van de firmawagen € 30.000 bedraagt. Indien we rekening houden met een totale kostprijs van 60 % aan lasten (personenbelasting en sociale bijdragen) dan moet de bedrijfsleider bruto € 75.000 loon uit de vennootschap halen om € 30.000 netto over te houden. Privé kost dit de bedrijfsleider € 45.000 aan belastingen en sociale bijdragen, en ook nog € 3.150 aan btw (€ 15.000 x 21 %). In totaal betaalt de bedrijfsleider dus € 48.150.

Wat kost het voor de vennootschap?

Het brutoloon is voor de vennootschap volledig aftrekbaar als bezoldigingskosten. De vennootschap bespaart daar vennootschapsbelasting op. Anderzijds betaalt de vennootschap belasting op de meerwaarde die ze normaal realiseert op de verkoop van de wagen ingeval de verkoopprijs hoger is dan de waarde waarvoor de auto in de boekhouding staat.

Voorbeeld

Stel dat de vennootschap belast wordt aan het normale tarief van 33,99 % in de vennootschapsbelasting. Aan een tarief van 33,99 % op de brutoloonkost van € 75.000 realiseert zij een belastingbesparing van € 25.492,50. Neem aan dat de boekwaarde nog € 10.000 bedraagt

(€ 50.000 aankoopprijs – € 40.000 geboekte afschrijvingen). De vennootschap realiseert dan een boekhoudkundige meerwaarde van € 20.000 (€ 30.000 verkoopprijs – € 10.000 boekwaarde).

Stel dat de afschrijvingskosten van de auto van bij de aanvang steeds voor 60 % aftrekbaar waren. Dan is ook maar 60 % van de meerwaarde belastbaar. De vennootschap betaalt dan een meerwaardebelasting van € 4.078,80 (meerwaarde van € 20.000 x 60 % x 33,99 %). In totaal wordt de vennootschap dan netto € 23.586,30 armer, nl. € 30.000 (ontvangen verkoopprijs auto) –€ 4.078,80 (verschuldigde vennootschapsbelasting op de automeerwaarde) – € 75.000 (loon dat moet worden betaald aan de bedrijfsleider na afhouding van bedrijfsvoorheffing) + € 25.492,50 (belastingbesparing op het loon).

De wagen uitkeren als dividend in natura

Onder dividenden wordt verstaan alle voordelen toegekend door een vennootschap aan aandelen, ongeacht op welke wijze ook verkregen. Een bedrijfsleider die ook aandeelhouder is, kan zich op de jaarvergadering een dividend laten toekennen door de vennootschap. Het vastgestelde dividend wordt echter niet uitbetaald in geld maar in natura. De bedrijfsleider krijgt de auto als dividend.

Wat kost het voor de bedrijfsleider?

De bedrijfsleider betaalt voor de auto niets aan de vennootschap. Maar vermits het hier gaat om een dividenduitkering zal de vennootschap wel 21 % of 25 % roerende voorheffing verschuldigd zijn. Die roerende voorheffing draagt de bedrijfsleider. Daarnaast betaalt de bedrijfsleider ook btw op de helft van de marktwaarde van de auto (zoals bij een verkoop).

Voorbeeld

De bedrijfsleider krijgt de auto als nettodividend met een waarde van € 30.000. Als we die € 30.000 bruteren met een roerende voorheffing van 25 %, dan moet de vennootschap een bruto dividend van € 40.000 toekennen. De bedrijfsleider draagt dan € 10.000 aan roerende voorheffing + € 3.150 aan btw. Tesamen bedraagt de kostprijs dus € 13.150. Dat is een flink stuk minder dan de € 48.150 wanneer de bedrijfsleider de wagen overkoopt van de vennootschap.

Wat kost het voor de vennootschap?

Voor de vennootschap is een dividend fiscaal niet aftrekbaar.Uitgekeerde dividenden worden immers via de aangifte VenB. toegevoegd aan de belastbare basis van de vennootschap. De vennootschap betaalt ook vennootschapsbelasting op de meerwaarde die ze realiseert op de uitfacturering van de wagen.

Voorbeeld

In totaal wordt de vennootschap € 27.674,80 armer, nl. € 30.000 (ontvangen verkoopprijs auto) – € 4.078,80 (verschuldigde vennootschapsbelasting op de automeerwaarde) – € 40.000 (brutodividend) – € 13.596,00 (verschuldigde vennootschapsbelasting op het brutodividend).

Besluit

De firmawagen uit de vennootschap halen als ‘dividend in natura’ biedt een volwaardig alternatief voor de koop. De bedrijfsleider moet geen fiscaal gezien duur extra loon opnemen (tot 50 % belastingen plus sociale bijdragen) om de auto over te kopen van zijn vennootschap. Hij betaalt slechts 21 % of 25 % roerende voorheffing op het brutodividend en 21 % btw op de helft van de verkoopwaarde van de auto.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…