We hebben het er vroeger reeds over gehad, doch gezien de inwerkingtreding ervan is het o.i. wenselijk een aantal zaken te herhalen.

De wet van 21 juli 2016 geeft het startschot van een (permanent) systeem van fiscale en sociale regularisatie. Ooit startte het allemaal met de “éénmalige bevrijdende aangifte” (EBA) van 2004.  Eénmalig is blijkbaar relatief want deze versie is nummer vier in het rijtje.

De nodige wetgeving werd gepubliceerd op 29 juli 2016 en is in werking getreden op 1 augustus 2016. Het Koninklijk Besluit van 9 augustus 2016 publiceerde (BS 18 augustus 2016) de modellen van de regularisatieaangifte enhet regularisatieattest waardoor de nieuwe regularisatieregeling definitief van start kan gaan.

Wie kan overgaan tot een regularisatie ?

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen overgaan tot een regularisatie.  Let wel het is maar mogelijk één keer deze regularisatie toe te passen.

Wat kan zoal geregulariseerd worden ?

Alle inkomsten, sommen, btw-handelingen en kapitalen kunnen geregulariseerd worden.

Voortaan wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen ‘gewone’ fiscale fraude en ‘ernstige en georganiseerde fiscale fraude waarbij bijzonder ingewikkelde mechanismen of procedés van internationale omvang worden aangewend’.  Niet zo verwonderlijk omdat in de praktijk het te maken onderscheid bijzonder moeilijk was en vaak ook niet mogelijk.  Dit is een (naast enkele andere) belangrijk verschil met de vroegere regeling(en).  Het gemaakte onderscheid tussen inkomsten, sommen en btw-handelingen heeft verder zijn belang (zie verder).Deze drie categorieën zijn de fiscaal niet-verjaarde inkomsten (cfr wetboek inkomstenbelastingen : onroerende, roerende, beroeps- en divers inkomsten), sommen of btw-handelingen.  Wanneer de fiscale verjaring daarentegen wel is ingetreden spreken we nog enkel over fiscaal verjaarde kapitalen (enkel nuttig voor het verkrijgen van de strafrechtelijke immuniteit).

Let wel ook de niet-betaalde (tevens niet-verjaarde) sociale zekerheidsbijdragen kunnen geregulariseerd worden.

Let wel de bewijslast wat het type van ‘inkomen’ het betreft (te regulariseren of niet, verjaard of niet-verjaard) ligt hier volledig bij de aangever.  Het zijn enkel de inkomsten, de sommen, de btw-handelingen en de kapitalen die niet hun normaal belastingregime hebben ondergaan, die dienen geregulariseerd te worden.  Het kan dus bv ook een gedeelte zijn van een bepaald kapitaal.  Hierbij denken we spontaan aan het onderscheid tussen een ‘wit’ kapitaal en de ‘zwarte’ inkomsten dat dit kapitaal heeft opgebracht, waarna het wit ganse kapitaal ‘grijs’ kapitaal is geworden.  Stel iemand belegt een bedrag van 100.000 euro (netto pensioenkapitaal dat in België werd belast) in Luxemburg, waarna deze roerende inkomsten niet werden aangegeven.  Enkel het inkomstendeel dient geregulariseerd te worden en niet het kapitaalgedeelte (indien dit onderscheid kan bewezen worden).

Hou er ook rekening mee dat de regularisatieaangifte een éénmalig karakter kent en dat het vooralsnog niet mogelijk is regionale belastingen te regulariseren.  Hier denken we in het bijzonder aan de erfbelasting (voorheen successierechten genoemd).  Alvorens dit mogelijk wordt , zal er eerst nog een akkoord moeten gevonden worden met de verschillende gewesten.

Wat kan zoal niet geregulariseerd worden ?

Het spreekt voor zich dat zaken zoals terrorisme, georganiseerde misdaad,  illegale drugshandel en wapenhandel,  mensenhandel, exploitatie van prostitutie ed niet kunnen geregulariseerd worden.  Wie vooraf echter schriftelijk reeds in kennis werd gesteld van lopende onderzoeksdaden kan ook niet regulariseren.

Werkwijze

De aanvraag tor regularisatie dient te worden ingediend bij het ‘Contactpunt Regularisaties’ (Fod Financiën).

De regularisatieaangifte vermeldt naast de naam van de indiener van de aangifte of (de gemachtigde) het bedrag van de aangegeven inkomsten, sommen, btw-handelingen en fiscaal verjaarde kapitalen, de datum van indiening van de aangifte en de handtekening van de aangever of zijn gemachtigde.

Daarnaast zullen een aantal onderliggende stukken mee worden bezorgd.  Dit om de dienst de mogelijkheid te geven na te kijken of er een overeenstemming is met de gegevens uit de regularisatieaangifte.  Dit betreft een zogenaamd ‘fraudeschema’. Dit schema beschrijft de omvang, de oorsprong van de geregulariseerde inkomsten, sommen, btw-handelingen en kapitalen en de periode waarin deze zijn ontstaan en de voor de geregulariseerde bedragen gebruikte financiële rekeningen.

Na ontvangst van deze regularisatieaangifte zal het Contactpunt de aangever schriftelijk op de hoogte brengen van de ontvankelijkheid van de aangifte.   Bijkomend zal in deze brief het verschuldigd bedrag opgenomen worden.

De betaling ervan moet definitief en zonder enig voorbehoud worden verricht binnen 15 kalenderdagen volgend op de verzendingsdatum van die brief en is definitief door de Schatkist verworven.

Let wel de ambtenaren en de personeelsleden van het Contactpunt zijn gehouden tot het beroepsgeheim.  De verkregen info (nav de regularisatieaangifte) mogen verder niet bekend gemaakt worden aan de andere diensten van de FOD Financiën.

Kostprijs ?

Alleszins van belang is te weten wat de ganse kostprijs zal bedragen van deze regularisatie en dit om een zogenaamd regularisatieattest te bekomen.

De inkomsten

 • Het betalen van de verschuldigde belasting die normaal had moeten betaald geweest zijn (incl. gemeentebelasting en crisisbelasting). Er wordt wel geen rekening gehouden met enige belastingvermindering of belastingkrediet, noch met een verrekening van voorheffingen, voorafbetalingen of van de woonstaatheffing.
 • Verhoging met 20 procentpunten.

De sommen

 • Ook hier het normale verschuldigde belastingtarief dat van toepassing was in het belastbare tijdperk waarin deze sommen werden behaald.
 • Verhoging met 20 procentpunten.

De BTW-handelingen

 • Ook hier het normale btw-tarief dat van toepassing zou geweest zijn.
 • Verhoging met 20 procentpunten. Tenzij de regularisatieaangifte reeds aanleiding heeft gegeven tot een regularisatie als beroepsinkomsten waarbij daarreeds de verhoging met 20 procentpunten heeft plaats gevonden.

De fiscaal verjaarde kapitalen

De fiscaal verjaarde kapitalen worden onderworpen aan een tarief van 36 procent op het kapitaal.

Zoals reeds vermeld is er een stijging voorzien voor wie ‘wacht’ tot regularisatie.

Vanaf 1 januari 2017 :

 • de verhoging van 20 % wordt 22 %
 • de verhoging van 36 % wordt 37 %.

Vanaf 1 januari 2018 :

 • de verhoging van 22% wordt 23%
 • de verhoging van 37% wordt 38%

 

Vanaf 1 januari 2019 :

 • de verhoging van 23% wordt 24 %
 • de verhoging van 38% wordt 39 %

 

Vanaf 1 januari 2020 :

 • de verhoging van 24% wordt 25 %
 • de verhoging van 39% wordt 40 %

Wat de regularisatie van niet verjaarde sociale zekerheidsbijdragen betreft, bedraagt het tarief 15 % van de beroepsinkomsten.  Hou er rekening mee dat dit bedrag een niet-aftrekbare beroepskost uitmaakt.   Ook hier wordt in een verhoging van het 15%-tarief voorzien.  Vanaf 1 januari 2017 bedraagt het tarief 17 %, vanaf 1 januari 2018 bedraagt het 18 %, vanaf 1 januari 2019 bedraagt het 19 % om te landen tot 20% vanaf 1 januari 2020.

Wat betekent het regularisatieattest ?

Het attest betekent niet enkel fiscale immuniteit, maar ook een strafrechtelijke immuniteit. Het spreekt voor zich dat dit enkel geldt voor de geregulariseerde ‘bedragen’.

Kortom het biedt enerzijds een garantie dat er geen bijkomende belastingen meer hoeven betaald te worden en anderzijds geeft het een garantie dat er in principe geen strafrechtelijke vervolging zal komen.

Besluit

Deze regeling vult het ontstane vacuüm op na het stoppen met de interne regeling.  Wel is te hopen dat er snel (het is er vandaag echter nog niet) een akkoord komt tussen de federale overheid en de regionale overheden.  Hierbij denken we in het bijzonder aan de successierechten, waar vaak nog een bijkomend fiscaal probleem aanwezig is.  De verschuldigde successierechten op het buitenlands kapitaal werden niet betaald en evenzeer geen personenbelasting of roerende voorheffing op de inkomsten dat deze kapitalen teweeg brachten.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…