Net vóór de zomervakantie werd een vierde grote verzamelwet goedgekeurd (het ontwerp van wet houdende fiscale en financiële bepalingen). Het lijkt ons zinvol enkele van deze wijzigingen (de meest courante) even voor u op te lijsten.

Vergoeding voor het plaatsen van zend- en ontvangstapparaten door de operatoren van de mobiele telefonie antennes ed – inwerkingtreding op de inkomsten verkregen vanaf 1 januari 2012.

De operatoren van mobiele telefonie sluiten contracten af met natuurlijke personen waarbij bepaalde oppervlakten – een stuk grond, een dak, een gevel, enz.- worden verhuurd met het oog op de installatie, in het kader van de mobilofonie, van een antenne, kabels en dies meer. In sommige gevallen wordt voorzien in de verhuring van masten of lokalen of wordt het recht verleend tot de constructie ervan.

Om de fiscale kwalificatie te bepalen van vergoedingen die uit dergelijke contracten voortvloeien, moeten die contracten geval per geval worden geanalyseerd om de aard van de rechten te bepalen die worden verleend. Zo kan een “huurovereenkomst” in werkelijkheid bijvoorbeeld de vestiging van een recht van opstal, van erfpacht of van gelijkaardige onroerende rechten uitmaken. Anderzijds kan een overeenkomst eventueel ook als een overeenkomst met gemengd karakter worden gekwalificeerd, m.a.w. de partijen wensen in werkelijkheid met één contract twee juridische overeenkomsten tot stand te brengen, bijvoorbeeld een huur en een recht van opstal.

Voortaan zal ook hier een belastingstarief van 15% van toepassing zijn tenzij globalisatie voordeliger zou zijn.

De roerende inkomsten en de aanvullende gemeentebelasting

Het arrest van 1 juli 2010 gewezen door het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak Dijkman – Lavalije oordeelde vroeger reeds dat het discriminerend was dat de dividenden en interesten van buitenlandse oorsprong ontvangen zonder de tussenkomst van een Belgisch tussenpersoon moesten worden vermeld in de aangifte in de personenbelasting en hierdoor aanvullende gemeentebelastingen moesten ondergaan, terwijl diezelfde roerende inkomsten ontvangen door de tussenkomst van een Belgisch tussenpersoon deze niet moesten ondergaan aangezien ze dan van het voordeel van de roerende voorheffing genoten die nog een bevrijdend karakter had. Deze nieuwe voorgestelde wijziging stelt een einde aan deze discriminaties tussen de dividenden en interesten naargelang hun Belgische of buitenlandse oorsprong inzake aanvullende gemeentebelasting en agglomeratiebelasting in de personenbelasting.

Sommige aftrekken veranderen in een belastingvermindering – inwerkingtreding aanslagjaar 2013

Sommige gemaakte bestedingen geven recht op een fiscale aftrek. Dit zal voortaan wijzigen door deze aftrek te vervangen door een belastingvermindering. Ook zal voortaan de omdeling van de belastingvermindering tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden bij wie een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, gebeuren evenredig in functie van het belastbaar inkomen van elk van de partners ten opzichte van de som van de belastbare inkomsten van de beide partners.

De volgende aftrekken worden hierdoor getroffen :

De giften

Voortaan geeft een gift recht op een belastingvermindering van 45 %.

De bezoldiging voor een huisbediende

Ook hier wordt de (minder voorkomende) aftrek vervangen door een belastingvermindering van 30 %. .

De uitgaven voor kinderoppas

Deze aftrek wordt voortaan vervangen door een belastingvermindering van 45 % van het gedeelte van de werkelijk gedane uitgaven dat fiscaal in aanmerking komt.

De uitgaven voor onderhoud en restauratie van monumenten en landschappen

De aftrek van uitgaven voor beschermde monumenten en landschappen wordt omgezet in een belastingvermindering van 30 % van het gedeelte van de uitgaven dat fiscaal in aanmerking komt.

Wat met de onderhoudsuitkeringen en de zogenaamde aftrek enige eigen woning?

Deze twee aftrekken blijven behouden zoals ze vandaag reeds bestaan.

Wijzigingen inzake de bestaande belastingverminderingen

Het langetermijnsparen

De belastingvermindering voor het langetermijnsparen (dit omvat de persoonlijke bijdragen m.b.t. een groepsverzekering of pensioenfonds, de premies van een individuele levensverzekering, de aflossingen of de wedersamenstellingen van een hypothecaire lening doch wel niet de aftrek voor de enige eigen woning, de verwerving van werkgeversaandelen en de betalingen van het pensioensparen) wordt vanaf aanslagjaar 2013 een vast percentage nl 30 %.

De belastingvermindering voor uitgaven betaald voor prestaties in het kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA)

De belastingvermindering voor PWA-cheques wordt vanaf aanslagjaar 2013 ook berekend tegen 30% van de uitgaven in plaats van op basis van een bijzondere gemiddelde aanslagvoet.

De belastingvermindering voor uitgaven ter beveiliging van woningen tegen brand of inbraak

De belastingvermindering voor de zogenaamde uitgaven ter beveiliging van een woning tegen inbraak en brand wordt momenteel berekend tegen een tarief van 50 %. van de uitgaven.

De regering wenst dit voor de uitgaven werkelijk betaald vanaf 1 januari 2012 terug te brengen tot 30% van de uitgaven. Het maximumbedrag blijft echter wel ongewijzigd.

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…