Ingevolge een aanpassing van artikel 319 WIB 92 hebben de ambtenaren van de Directe belastingen expliciet het recht om bij een controle ter plaatse boeken en stukken in te kijken zonder eerst toestemming te vragen aan de belastingplichtige. Tot voor de wijziging van artikel 319 mochten alleen ambtenaren van de btw dat.

Wet

Artikel 319 van het WIB 92 werd gewijzigd door artikel 11 van de wet van 19 mei 2010 (B.S. 28 mei 2010).

Artikel 319 luidt nu als volgt (de nieuwe stukken van de wettekst worden vet weergegeven):

Natuurlijke of rechtspersonen zijn gehouden aan de ambtenaren van de administratie der directe belastingen, voorzien van hun aanstellingsbewijs en belast met het verrichten van een controle of een onderzoek betreffende de toepassing van de inkomstenbelastingen, tijdens de uren dat er een werkzaamheid wordt uitgeoefend, vrije toegang te verlenen tot de beroepslokalen of de lokalen waar rechtspersonen hun werkzaamheden uitoefenen, zoals kantoren, fabrieken, werkplaatsen, werkhuizen, magazijnen, bergplaatsen, garages of tot hun terreinen welke als werkplaats, werkhuis of opslagplaats van voorraden dienst doen, ten einde aan die ambtenaren enerzijds de mogelijkheid te verschaffen de aard en de belangrijkheid van de bedoelde werkzaamheden vast te stellen en het bestaan, de aard en de hoeveelheid na te zien van de voorraden en voorwerpen van alle aard welke die personen er bezitten of er uit enigen hoofde onder zich hebben, met inbegrip van de installaties en het rollend materieel en anderzijds de bovenbedoelde ambtenaren in staat te stellen om alle boeken en bescheiden die zich in de voornoemde lokalen bevinden, te onderzoeken.

Artikel 63, lid 1 van het btw-Wetboek zegt hetzelfde in andere woorden:

Eenieder die een economische activiteit uitoefent, moet aan de ambtenaren die bevoegd zijn om de toepassing van de btw te controleren en in het bezit zijn van hun aanstellingsbewijs, op elk tijdstip en zonder voorafgaande verwittiging, vrije toegang verlenen tot de ruimten waar de activiteit wordt uitgeoefend teneinde hen in staat te stellen :
1° de boeken en stukken te onderzoeken die zich aldaar bevinden; …
3° de aard en de belangrijkheid vast te stellen van de aldaar uitgeoefende werkzaamheid …, alsook van de aldaar aanwezige koopwaren en goederen …

Verschil opgeheven

Het verschil zat hem in de ‘boeken en stukken’. Na de wetswijziging spreken zowel het WIB 92 als het btw-wetboek van ‘boeken en stukken’.

Voorheen werd in het WIB 92 dus niet expliciet gesproken over het onderzoeken van boeken en stukken die zich in de beroepslokalen bevinden. Op basis van het principe “in dubio contra fiscum” trokken sommigen daar verregaande conclusies uit. Zij waren van mening dat ambtenaren van de directe belastingen, in tegenstelling tot hun collega's van de btw, niet het recht hebben om zomaar de boeken en stukken te onderzoeken die ze tijdens een controle aantreffen in de beroepslokalen van de belastingplichtige.
 
Die interpretatie van de btw-bevoegdheid is scherp gesteld door het Hof van Cassatie in het arrest van 16 december 2003, waarin dat Hof uitspraak gedaan over de draagwijdte van artikel 63, Wbtw. Het Hof stelt dat de ambtenaren die bevoegd zijn om de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde te controleren, niet enkel het recht hebben om na te gaan welke boeken en stukken zich bevinden in de ruimten waar de activiteit wordt uitgeoefend, maar ook de boeken en stukken die zij daar aantreffen, te onderzoeken, zonder voorafgaand om de voorlegging van die boeken en stukken te moeten verzoeken.. In de casus die aan het Hof van Cassatie werd voorgelegd hadden de ambtenaren van de BBI tijdens een controle de laden opengetrokken van een bureau en daarin een boekje aangetroffen dat een heel pak bezwarende informatie bevatte. Volgens de belastingplichtige hadden de ambtenaren geen toestemming gevraagd om de laden van het bureau te doorzoeken en was de fiscus dus op onwettige manier in bezit gekomen van het bewijsmateriaal. Maar het Hof van Cassatie was het niet eens met de belastingplichtige. Volgens het Hof zijn belastingambtenaren die een onderzoek doen in de beroepslokalen, helemaal niet verplicht om eerst toestemming te vragen aan de belastingplichtige voor alles wat ze doen.

In diezelfde zaak maakte het Hof voor alle duidelijkheid de vergelijking met de toestand inzake directe belastingen. Op basis van artikel 319, lid 1 van het WIB 92 hebben ambtenaren van directe belastingen, in tegenstelling tot hun collega's van de btw, niet het recht om zomaar alle boeken en stukken te onderzoeken die zich in de beroepslokalen bevinden, stelde het Hof. 


Onderzoeksbevoegdheden directe belastingen en btw geharmoniseerd

Aan voormeld verschil in onderzoeksbevoegdheden is nu een einde gemaakt. De draagwijdte van artikel 319 WIB 92 is nu dezelfde als zijn tegenhanger in het btw-Wetboek.

De fiscus was lang vragende partij voor een wetswijziging in die zin. Het was de administratie vooral een doorn in het oog dat een ambtenaar die bij dezelfde belastingplichtige zowel de btw als directe belastingen controleerde (bvb. BBI of AOIF) geweldig moest opletten wat hij deed, want al naargelang zijn onderzoek een btw-aspect of een aspect met betrekking tot directe belastingen betrof, had hij niet dezelfde onderzoeksbevoegdheden. Maar dat is dus opgelost.

Iedere ambtenaar die een onderzoek naar een belastingplichtige uitvoert, beschikt bij de uitoefening van zijn taken over eenzelfde onderzoeksbevoegdheid, zonder dat enig onderscheid hoeft te worden gemaakt al naar gelang zijn onderzoek op een procedure inzake inkomstenbelastingen of inzake btw dan wel op beide materies samen betrekking heeft.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…