Niets nieuws
 
Reeds vanaf aanslagjaar 2004 wordt het rationeler omspringen met energie fiscaal aangemoedigd.  Een eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker komt voor de fiscale belastingvermindering in aanmerking (geen blote eigenaar).  Maar ondertussen kan ook de huurder ervan genieten (Aj 2006).  De vraag is echter of een huurder zulke investering wel gaat uitvoeren.  Maar wanneer u een woning huurt van uw eigen vennootschap, dan is dit misschien al meer realistisch.  Enkel natuurlijke personen genieten deze belasting- vermindering.

Woning. 

De werken dienen betrekking te hebben op een woning (dus bv. geen kantoorgebouw).  Zowel een nieuwbouw als een bestaande woning kunnen ervan genieten.  Wanneer echter de woning wordt gebruikt voor beroepsdoeleinden, dan is de belastingvermindering niet mogelijk voor zover de gedane uitgaven fiscaal worden afgetrokken via de beroepskosten of recht geven op de investeringsaftrek.   Een ‘dubbeltelling’ is dus niet mogelijk.

Echtgenoten.
 
Echtgenoten dienen (behoudens enkele uitzonderingen) één aangifte in.  De vermindering moet in principe aangegeven worden in evenredigheid met het aandeel dat iedere echtgenoot (ook zo bij wettelijk samenwonende partners) heeft in het kadastraal inkomen van deze woning.  Bij huurders daarentegen gebeurt de verdeling in functie van het belastbaar inkomen van ieder tot het totaal. Vandaag is het huwelijks-vermogensrecht hierbij van belang.  Een echtpaar dat gehuwd is onder het wettelijk stelsel, maar het betreft een woning die enkel eigendom is van mevrouw (bv. de woning werd door haar ouders aan haar geschonken) dan zal het kadastraal inkomen door beide dienen te worden aangegeven.  De man (niet-eigenaar) zal mogelijk mee belast worden op dit onroerend inkomen. Niettegenstaande heeft hij geen recht op de belastingvermindering.  Dit kan resulteren in een belastingvermindering die uiteindelijk heel wat lager uitvalt dan gedacht.  Hierbij denken we in het  bijzonder aan de situatie waarbij mevrouw geen eigen inkomsten heeft doch enkel het huwelijksquotiënt toebedeeld krijgt.  Wie geen belasting betaalt geniet immers ook geen vermindering.  Wie van de echtgenoten (enkel mevrouw of mijnheer of beide) uiteindelijk op de factuur wordt vermeld of de factuur heeft betaald, beïnvloedt de belastingvermindering niet.
 
Belastingvermindering.
 
De belasting-vermindering bedraagt 40 % van de uitgevoerde investering.  Noot aanvankelijk werd er met twee percentages gewerkt (15% en 40%) afhankelijk van de gedane investering.  Dit werd echter sinds aj. 2006 teruggebracht tot één percentage. Voor aj. 2009 bedraagt het maximumbedrag van de vermindering 2.650 EUR. Dit bedrag wordt bijkomend verhoogd met 790 EUR voorzover deze verhoging echter enkel betrekking heeft op ofwel de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie ofwel de plaatsing van zonnecelpanelen voor energiewinning.  M.a.w. de maximale vermindering bedraagt voor Aj. 2009 dan ook 3.440 EUR.  De vermindering is van toepassing per woning en niet per belastingplichtige.  Wie meerdere woningen in zijn bezit heeft kan dus meerdere keren de vermindering genieten.  De woning mag ook verhuurd worden.

Optimalisatie. 

Per woning zitten we voor dit jaar met het maximum van 3.440 EUR indien het een investering betreft in zonne-energie.  Gezien de kostprijs van deze investeringen vlot 15.000 EUR of meer bedraagt zitten we snel aan het plafond.  Hieraan kan echter verholpen worden.  De werken kunnen gespreid betaald worden.    Dit is wettelijk in orde.  De Rulingcommissie heeft hierover immers een gunstige uitspraak geveld (Voorafgaande beslissing nr. 500.250 dd. 01.12.2005).
  
Nog een stap verder. 

Wanneer  u voor deze investering bijkomend een hypothecaire lening afsluit en deze lening komt in aanmerking voor de zogenaamde ‘aftrek enige eigen woning’ dan is het fiscaal voordeel dubbel.  Zowel de belastingvermindering voor de energiebesparende maatregel (die gespreid wordt) als de aftrek van de hyp;lening (kapitaal en intrest) geven beide een marginaal belastingvoordeel.  Ook dit is fiscaal correct.  De Rulingcommissie heeft hierover evenzeer een gunstige uitspraak geveld (Voorafgaande beslissing nr. 700.514 dd. 15.01.2008).

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…