Vaak zijn één of meerdere onroerende goederen ondergebracht in een vennootschap hetzij in volle eigendom hetzij in vruchtgebruik.  De vennootschap koopt het vruchtgebruik en de bedrijfsleider de blote eigendom. 

Maar wanneer een zogenaamde energiebesparende invetsering wordt gedaan.  Hoe zit dan de aftrek in de personenbelasting ?

Een recente circulaire voert hier nu een belangrijke wijziging in (Ci RH 331/601.038 (AOIF 1/2010) dd 6.01.2010).

De circulaire stelt : ‘In het geval waarin verschillende belastingplichtigen volle eigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebruiker zijn van eenzelfde woning zal, gelet op het feit dat er voor elke vermindering beoogd door de art. 145/24, 145/25 en 145/31, WIB 92 een grensbedrag per woning bestaat, dit grensbedrag proportioneel moeten worden verminderd naar het aandeel gehouden in, naargelang het geval, de volle eigendom, de naakte eigendom of het vruchtgebruik van de woning. Bij elke belastingplichtige wordt m.a.w. de belastingvermindering beperkt tot het grensbedrag vermenigvuldigd met zijn gecumuleerd aandeel in de volle eigendom, de naakte eigendom of het vruchtgebruik van de woning.

Voorbeeld (cfr circulaire)

Jacqueline en haar echtgenoot waren eigenaar (elk 50 %) van hun gezinswoning. Ze hebben twee kinderen, Jan en Paul.  Sinds het overlijden van haar man, bezit Jacqueline, naast haar 50 % van de volle eigendom, 50 % van het vruchtgebruik van de woning. In totaal bezit zij 100 % van de rechten in de woning. Haar kinderen, Jan en Paul, bezitten elk 25 % van de naakte eigendom van de woning.

Jan laat in juni 2009 dubbele beglazing plaatsen in de woning bewoond door hun moeder voor een bedrag van 10.000 euro en draagt zelf de totaliteit van de uitgaven. Jacqueline laat in hetzelfde jaar de stookketel vervangen, op haar kosten, voor een bedrag van 8.000 euro.  Alle vereiste voorwaarden voor het verkrijgen van de vermindering voor energiebesparende uitgaven zijn.  Berekening van de vermindering voor aanslagjaar 2010 (noot de bedragen zijn voor aj 2011 dezelfde).

Jacqueline :
8.000 EUR x 40 % = 3.200 EUR te beperken tot 2.770 EUR x 100 % (50 % van de volle eigendom + 50 % van het vruchtgebruik), hetzij 2.770 EUR.

Jan :
10.000 EUR x 40 % = 4.000 EUR te beperken tot 2.770 EUR x 25 % (zijn aandeel in de naakte eigendom van de woning), hetzij 692,50 EUR.
 

Paul :
Geen enkele vermindering kan toegekend worden aan Paul aangezien hij geen enkele uitgave gedragen heeft.’

Kortom de belastingvermindering wordt afzonderlijk berekend apart voor respectievelijk de volle eigenaar, de vruchtgebruiker en de blote eigenaar. Het gevolg is dat niet enkel volle eigenaar recht heeft op de maximale vermindering maar ook de vruchtgebruiker en de blote eigenaar. De energieaftrek komt voortaan dus evenzeer in aanmerking voor de blote eigenaar.  Maar deze versoepeling blijft niet beperkt tot een energiebesparende maatregel. 

Ook de volgende investeringen worden genoten door de blote eigenaar :
– Vermindering voor uitgaven voor vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid (art 145/25 WIB 92)
– Vermindering voor uitgaven ter beveiliging van woningen tegen inbraak of brand (art 145/31 WIB 92)
– Ook de groene lening behoort , door deze wijziging, voor de blote eigenaar tot de mogelijkheden.

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…