Bedrijfsfiets onder de kerstboom! Er is geen alternatief meer.

De bedrijfswagens zijn 'dood' gemaakt door Elio en zijn bende, dus daarom nu alle aandacht op de bedrijfsfiets. Tja, er is geen andere keuze.

Recent kwam de zogenaamde bedrijfsfiets in de fiscale actualiteit. Met een bedrijfsfiets bedoelen we een fiets die ter beschikking wordt gesteld aan de personeelsleden of de bedrijfsleider. Let wel het betreft een vrijstelling voor het ter beschikking stellen van een bedrijfsfiets dit betekent concreet dat deze bedrijfsfiets eigendom is en blijft van de werkgever of vennootschap. Dit zal voor velen een detail zijn, maar dit betekent ook dat deze fiets niet door de werknemer of bedrijfsleider zomaar kan verkocht worden.

Een recente circulaire (Ci.RH.242/612.802 (AAFisc nr. 47/2011) van 19 oktober 2011) promoot de bedrijfsfiets. Er zijn enkel winnaars: de werkgever/vennootschap, de werknemer, de bedrijfsleider, het milieu en ieders portemonnee. Let wel de invoering van deze maatregel dateert al van enkel jaren geleden. Maar toen was er nog verwarring rond de zuivere privé afgelegde kilometers. De vermelde circulaire brengt de oplossing n.l. door te zeggen dat niet enkel het stuk woon-werkverkeer wordt vrijgesteld, maar ook het andere gedeelte of m.a.w. het geheel.

Wat betekent dit zoal voor de werknemer of de bedrijfsleider …

Sinds 2009 is het gebruik van de bedrijfsfiets een zogenaamd sociaal voordeel in hoofde van de werknemer of bedrijfsleider. Dit is echter vrijgesteld van belasting mits het respecteren van de nodige voorwaarden.

We overlopen de kenmerken en de voorwaarden even.

Het betreft een voordeel voor de werknemers en/of bedrijfsleider dat niet belast wordt (een zogenaamd sociaal voordeel).

Het is niet enkel de fiets op zich, maar ook alle onderhouds- en stallingskosten (zie verder). Ook het type fiets is van geen belang. Hierbij denken we vandaag aan het succes van de elektrische fietsen. Ook deze komen in aanmerking, evenals een koersfiets, een mountainbike, enz … Weet ook dat er geen limietbedrag voorzien werd in de wetgeving, maar ook hier zal diegene die overdrijft mogelijk het deksel op de neus krijgen. M.a.w. wees redelijk.

De fiets moet gebruikt worden voor het woon-werkverkeer. Met woon-werkverkeer bedoelen we eenvoudig gezegd de afstand van thuis naar de plaats van tewerkstelling. Of u met deze fiets ook nog privé rondrijdt is niet belangrijk. Kortom ook de zuivere privéverplaatsingen geven geen enkel nadeel.

Het is geen ‘must’ dat er altijd met de fiets naar het werk wordt gereden.

Cumul met de vrijstelling van de fietsvergoeding ?

Ook de vrijstelling voor de ‘kilometervergoeding toegekend voor de werkelijk met de fiets gedane verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling voor een bedrag van maximum (nog te indexeren) 0,145 euro per kilometer’ is van toepassing.

Dit betekent concreet, dat voor het huidige aanslagjaar 2012 een bedrag van 0,21 euro per kilometer wordt vrijgesteld bij een werknemer of een bedrijfsleider die een bedrijfsfiets (die belastingvrij ter beschikking wordt gesteld) bijkomend ook nog de belastingvrije vergoeding van 0,21 euro per kilometer ontvangt voor de verplaatsingen van het woon-werkverkeer die met de fiets worden gedaan.

Cumul met andere tussenkomsten ?

De vrijstelling van de bedrijfsfiets en de vrijgestelde kilometervergoeding (fietsvergoeding) kan dan weer niet gecumuleerd worden met de algemene vrijstellingsregeling van de werkgeverstussenkomst in de kosten van het woon-werkverkeer (art. 38, § 1, eerste lid, 9° WIB 1992). Hiermee bedoelen we de vergoeding die aan werknemers en bedrijfsleiders voor de reiskosten belastingvrij kunnen toegekend worden (wanneer ze hun beroepskosten niet bewijzen) :

°de vergoeding voor het gebruik van het openbaar gemeenschappelijk vervoer; 

°de vergoeding voor het gebruik van gemeenschappelijk vervoer dat door de werkgever of een groep van werkgevers, wordt georganiseerd voor een bedrag maximaal gelijk aan de prijs van een treinabonnement eerste klas; 

°de vergoeding voor het gebruik van een ander vervoermiddel voor een maximum van 350 euro per jaar.

Dit cumulverbod vinden we terug in de wet : ‘voor dezelfde verplaatsing of voor een deel hiervan’ (art. 38, § 1, lid 2 WIB 1992). De vraag echter is of dit cumulverbod ook van toepassing is wanneer het woon-werkverkeer op verschillende manieren afgelegd wordt.

Hoe zit het voor de werkgever of vennootschap ?

In principe zijn sociale voordelen bij de verstrekker ervan fiscaal niet aftrekbaar. Maar er bestaan uitzonderingen. En ook de bedrijfsfiets is zulk een uitzondering. Daarenboven gaat de aftrekbaarheid nog verder dan enkel de totaliteit van de kosten in aftrek te nemen.

Hier is het zo dat sommige kosten die de werkgever of vennootschap doet of draagt om het gebruik van de fiets door de personeelsleden of bedrijfsleider voor de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling aan te moedigen niet ten belopen van 100% aftrekbaar zijn, maar wel ten belopen van ten belopen van 120%.

De hier bedoelde kosten zijn de kosten om : een onroerend goed te verwerven, te bouwen of te verbouwen dat bestemd is voor het stallen van fietsen tijdens de werkuren van de personeelsleden of voor het ter beschikking stellen van die personeelsleden van een kleedruimte of sanitair, al dan niet met douches en de kosten gedaan of gedragen om ‘fietsen en hun toebehoren te verwerven, te onderhouden en te herstellen die ter beschikking gesteld worden van de personeelsleden’ (zie art 64ter, alinea 1, 3° WIB 1992). De bedoelde fietsen moeten wel afgeschreven worden "met vaste annuïteiten waarvan het aantal niet minder dan drie mag bedragen" (art. 64ter, lid 3 WIB 1992).

Concreet denken we aan de kosten voor de verwerving, de aankoop of de verbouwing van een onroerend goed dat gebruikt wordt als fietsenstalling en/of als kleedruimte en de bijhorende sanitaire voorzieningen zoals een douche. Verder denken we de aankoop van de fietsen als de bijhorende attributen zoals een fietspomp, fietshelm, licht en reflectoren, het gereedschapsgerief, maar bv ook de accu voor een elektrische fiets, enz… Kledij behoort hier niet toe. Maar of een fietsenrek om de fiets op de wagen te kunnen plaatsen, hier ook toebehoort is m.i. niet het geval. Of een GPS voor op de fiets ook tot het toebehoren hoort, is m.i. al wel verdedigbaar. Een bijhorende verzekering voor wie met de fiets pech heeft, lijkt ook al minder tot het ‘toebehoren’ te horen.

In deze tijden dat de wagens fiscaal zwaar onder vuur liggen, is dit misschien een optie. Alleszins een mooi kerstcadeau …

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…