De forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard van een firmawagen is ondertussen al enige tijd (1 januari 2012) gevoelig gewijzigd.

Kort samengevat is het de volgende regel.  Er wordt naast de CO²-uitstoot van de wagen bijkomend rekening gehouden met de kostprijs van de wagen.

De voordelen van alle aard voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen worden berekend op de cataloguswaarde en de CO²-uitstoot van de voertuigen, volgens de volgende formule:   Voordeel alle aard =  cataloguswaarde x % (CO²-coëfficiënt) x 6/7 x ouderdomscoëfficiënt

Onder cataloguswaarde wordt begrepen : de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, incl. betaalde BTW en opties, zonder rekening te houden met de kortingen, verminderingen, afslagen en restorno’s.

De basis CO²-coëfficiënt bedraagt 5,5% voor een CO²-uitstoot van:

  • 91 g/km voor de dieselvoertuigen
  • 111 g/km voor de benzinevoertuigen

Wanneer de uitstoot hoger ligt dan deze referentie-uitstoot wordt de CO²-coëfficiënt met 0,1% per CO²-gram verhoogd, met een maximum van 18%.  Wanneer de uitstoot lager ligt dan de referentie wordt dat percentage met 0,1% per CO²-gram verminderd, met een minimumpercentage van 4%.  Het bepaalde voordeel mag nooit lager liggen dan te indexeren 1.360 euro (waarde 2020) per jaar.  Dit mechanisme om het voordeel te bepalen zal automatisch worden aangepast om rekening te houden met de jaarlijkse evolutie van de CO²-uitstoot van het wagenpark.

Bijkomend wordt er een ouderdomscoëfficiënt nog aan toegevoegd.  Na 12 maanden daalt het voordeel jaarlijks met 6% per jaar tot een limiet van 70%   Of in een tabel opgenomen, dient het berekende voordeel zoals hierboven vermeld nog te worden vermenigvuldigd met het volgende percentage : :

Van 0 tot12 maanden            100%

Van 13 tot 24 maanden:        94%

Van 25 tot 36 maanden:        88%

Van 37 tot 48 maanden:        82%

Van 49 tot 60 maanden:        76%

Vanaf 61 maanden :   70%

Een begonnen maand wordt voor een volle maand geteld.

Let wel dat naast deze beperking er een bijkomende verworpen uitgave van 17% (van de volgens de voornoemde formule toegepaste voordeel van alle aard) van toepassing is en dit in de vennootschapsbelasting. Deze verworpen uitgave wordt in elk geval in de belastbare basis vermeld (code 112) met dien verstande dat het over te dragen bedrag van de verliezen in geen geval met de verworpen uitgave waarvan sprake zal worden verhoogd.

Tip … de werkelijke beroepskosten bewijzen , kan een optimalisatie teweeg brengen.

Het woon-werkverkeer kan in sommige gevallen hier een voordeel opleveren wat de belastbaarheid betreft van het voordeel alle aard m.b.t. de bedrijfswagen.

Twee zaken zijn hier van belang.  Enerzijds is de kost die aftrekbaar is beperkt tot 0,15 euro/km (art 66 §4 WIB 1992).  Dit betekent wel dat het wettelijk forfait moet verlaten worden.  Anderzijds is de aftrek beperkt tot maximaal het belastbaar voordeel van alle aard (cfr art 66 §5 derde lid WIB 1992).

Een voorbeeld :

Een bedrijfsleider maakt gebruik van een bedrijfswagen (diesel) met de volgende kenmerken :

CO²-uitstoot 170

Cataloguswaarde 50.000 euro

Wagen is 28 maanden oud

Voordeel alle aard =  cataloguswaarde x  % (CO²-coëfficiënt) x 6/7 x ouderdomscoëfficiënt

= 50.000 x (5,5% + 7,9%) x 6/7 x 0,88 = 5.054 euro / jaar (afgerond)

De woonwerk-afstand (enkel) bedraagt 70 km per dag.  Voor een gans jaar is dit 70 x 2 x 300  = 42.000 km.

De aftrekbare kost inzake dit woon-werkverkeer bedraagt 42.000 x 0,15 = 6.300 euro.

Doch wordt de aftrek beperkt tot het belastbaar voordeel van alle aard in casu 5.129 euro.Maar dit betekent wel concreet dat het belastbaar voordeel van alle aard volledig herleid wordt tot 0 euro.

Wel is het zo dat hierdoor het wettelijk forfait niet kan genoten worden omwille van het feit dat de werkelijke beroepskosten aangegeven worden.  Het maximaal forfait als bedrijfsleider bedraagt voor inkomstenjaar 2021,  2.580 euro.

Maar niettegenstaande dit (mogelijk zijn er ook nog andere kosten aftrekbaar als beroepskost) blijft het voordeel positief, nl 5.054 – 2.580 = 2.474 euro.  Rekening houdende met een belastingtarief van 50% (+ 7% gemeentebelasting) geeft dit een voordeel van 1.324 euro.

Vermoedelijk zal het verschil nog groter zijn wanneer we rekening houden met mogelijk nog andere aftrekbare beroepskosten en met de besparing aan sociale zekerheidsbijdragen.

Kortom deze manier van werken kan interessant (enkel) zijn voor diegene die veel woonwerk-kilometers afleggen en het betreft een wagen met een hoge CO²-uitstoot.

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…