De 10% liquidatietaxatie (RV) terug van weggeweest …

Herinner u, reeds enkele jaren geleden werd er  beslist om de 10% ‘liquidatietaxatie’ af te schaffen, om deze op te trekken tot 25% roerende . Er werd in een overgangsregeling voorzien (incorporatie van de reserves), die ondertussen tot een einde is gekomen (eind september 2014).

Maar ondertussen is deze heffing terug van weggeweest.

Kort samengevat betekent dit dat KMO-vennootschappen (dus ook hier is de KMO-definitie van belang) hun belaste winst zullen kunnen reserveren door deze te ‘parkeren’ op een passiefrekening (de zogenaamde bijzondere ‘liquidatiereserve’). Dit zal gebeuren aan een taxatie van 10% (anticipatieve heffing). Het toekomstig dividend , afkomstig uit deze reserves, zal na verloop van vijf jaar kunnen worden uitgekeerd aan een aanvullend verlaagd tarief roerende voorheffing van 5%. Wacht u echter tot de liquidatie van deze vennootschap, dan zal er geen bijkomende heffing aangerekend worden.

Vermits in de fiscaliteit de KMO-definitie alsmaar belangrijker wordt, vermelden we kort de definitie hiervan.

Met een KMO-vennootschap, conform art. 15 W.Venn., wordt een vennootschap bedoeld die voor het laatst én het voorlaatst afgesloten boekjaar slechts één van volgende criteria mag overschrijden:

 • jaaromzet van 9.000.000 euro (exclusief BTW);
 • balanstotaal van 4.500.000 euro;
 • jaargemiddelde van het personeelsbestand van 50.

Hoe deze grenzen juist berekend dienen te worden, vinden we terug in een advies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN).  Meer bepaald in het advies van 19 mei 2010 (nr. 2010/5).  Het ganse advies gaan we hier niet opnemen. Dit kan u terug vinden op de website van de Commissie zelf (www.cnc-cbn.be).

Maar let op. De regels van art. 15 W.Venn. moeten op geconsolideerde basis berekend worden. Consolidatie wordt met andere woorden ook fiscaal belangrijk.

Wanneer een vennootschap verbonden is met een andere vennootschap, dan moeten we ook opletten. De definitie van een verbonden vennootschap is terug te vinden in art. 11 W.Venn.  Met een verbonden vennootschap wordt bedoeld:

 1. de vennootschappen waarover zij een controlebevoegdheid uitoefent;
 2. de vennootschappen die een controlebevoegdheid over haar uitoefenen;
 3. de vennootschappen waarmee zij een consortium vormt;
 4. de andere vennootschappen die, bij weten van haar bestuursorgaan, onder de controle staan van de vennootschappen bedoeld in a), b) en c);

De controle bestaat dus uit de bevoegdheid om in rechte of in feite een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van haar bedrijfsleiders of op de oriëntatie van haar beleid.

De 10% roerende voorheffing is geen onbelangrijke maatregel dus enige toelichting is op zijn plaats. Zoals u weet, bestaat ondertussen voor sommige nieuwe vennootschappen of vennootschappen die een kapitaalsverhoging uitgevoerd hebben (vanaf 1 juli 2013) een verminderde roerende voorheffing op de uitgekeerde dividenden (zogenaamd VVPR-bis stelsel).

Maar dat toepassingsgebied is beperkter dan deze nieuwe regeling :

 • Cruciale datum 1 juli 2013
 • Inbreng in geld (niet in natura)
 • Beperkte overdracht mogelijkheden
 • Wachttermijn respecteren die echter wel korter is dan bij de liquidatiereserve
 • Minimaal kapitaal is noodzakelijk
 • (…)

Voor de KMO’s die hiervan niet kunnen genieten, hebben we nog de liquidatiereserve.

Kort samengevat betekent dit dat KMO-vennootschappen (dus ook hier is de KMO-definitie van belang, maar deze toetsing zal telkens moeten gebeuren bij de aanleg van de liquidatiereserve) hun belaste winst (of een gedeelte ervan) zullen kunnen reserveren door deze te ‘parkeren’ op een passiefrekening (zogenaamde ‘liquidatiereserve’).  Dit zal gebeuren aan een taxatie van 10 % (anticipatieve heffing (venb)).  Het toekomstig dividend , afkomstig uit deze reserves, zal na verloop van vijf jaar kunnen worden uitgekeerd aan een aanvullend verlaagd tarief roerende voorheffing van 5 %.  Wacht u echter tot de liquidatie van deze vennootschap, dan zal er geen bijkomende heffing aangerekend worden. Kan u geen 5 jaar wachten (en het betreft geen liquidatie) dan is het tarief 20% roerende voorheffing ipv 5%.

Door middel van demaatregelen dividenduitkeringen gunstiger te belasten wint ook de overeid.  Want zo zal de schatkist haar gelden sneller ontvangen …  En vermoedelijk was dat de achterliggende reden zijn van deze maatregelen.

Besluit

Deze KMO-maatregel kan zeker toegejuicht worden. Het valt ook op dat het uitvoeren van deze maatregel danig eenvoudiger zal zijn dan de regelgeving inzake de incorporatie van de reserves. Het zou de bedoeling zijn dat dit enkel via de boekhouding kan plaats vinden in plaats van met de nodige verslagen en aktes (revisor, notaris).

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…