Veel mensen die internationaal leven, erg mobiel zijn…en niet meer zoveel links hebben met de heimat vragen regelmatig of ze hier nog wel successierechten moeten betalen. Het antwoord is niet zo eenduidig…  

1/ er zijn enkel successierechten te betalen in België, wanneer de erflater bij zijn overlijden zijn/haar fiscale woonplaats in België heeft.

De fiscale woonplaats -dat het enig criterium is-  is een feitelijk gegeven, dat is waar iemand normaal verblijft, naar waar hij geacht wordt terug te keren; de plaats waar hij zijn fortuin beheert, zonder dat dit noodzakelijk de plaats is waar zijn fortuin zich bevindt. De nationaliteit van de erflater speelt geen enkele rol. De verblijfplaats of de nationaliteit van de erfgenaam speelt hierbij ook geen enkele rol. 

Stel u resideert  ongeveer twintig jaar in Dubai. Bij een eventueel overlijden zullen uw erfgenamen (echtgenote, (stief)zoon of anderen) nooit successierechten in België moeten betalen. Dit blijft zo ook indien u nog roerend vermogen in België zou hebben bv. bank- of effectenrekening bij een financiële instelling. 

Dit veronderstelt vanzelfsprekend dat u op het ogenblik uw overlijden niet opnieuw in België zijt komen wonen. 

2/ dezelfde principes gelden ook indien uw echtgenote komt te overlijden.Stel zij woont ook  in Dubai.

Ook haar erfgenamen (uzelf, (stief)kind of anderen) zullen geen successierechten in België moeten betalen.

Ook hier wordt verondersteld dat uw echtgenote op het ogenblik van haar overlijden niet opnieuw in België is komen wonen. 

3/ Het is wel nog mogelijk dat bij uw overlijden of bij het overlijden van uw echtgenoot een “recht van overgang bij overlijden” in België moet betaald worden. Maar dat geldt enkel voor de onroerende goederen, die in België zijn gelegen. Dus ook onroerende goederen die in andere landen dan België zijn gelegen, worden nooit belast in België, indien de overledene geen rijksinwoner is. De successierechten die op deze onroerende goederen moeten betaald worden, verschillen al naargelang deze gelegen zijn in Vlaanderen, Wallonië of Brussel. Het zijn de erfgenamen die deze onroerende goederen verkrijgen, die deze rechten moeten betalen. Het is onverschillig of zij erven ingevolge de wet, een testament, een contractuele erfstelling (schenking van toekomstige goederen tussen echtgenoten) of een huwelijksbeding. 

In de huidige omstandigheden is dat de enige belasting die bij uw overlijden, of bij het overlijden van uw echtgenote, zal moeten betaald worden.

Dit veronderstelt vanzelfsprekend dat u en/of uw echtgenote onroerende goederen in België bezitten. 

4/ U (of uw echtgenote) kunt vanzelfsprekend een internationaal testament bij een Belgische notaris laten verlijden. Dat testament wordt vermeld in diens repertorium, en wordt bij het driemaandelijks visum ook kenbaar gemaakt aan de Belgische administratie (het registratiekantoor van de standplaats van de notaris). Op dat moment wordt er enkel kennis genomen dat er een testament is, zonder dat de inhoud ervan bekend gemaakt wordt. 

Bij het overlijden van de testator zal dit testament moeten geregistreerd worden, waardoor de inhoud van het testament zal gekend zijn. Maar dat zal geen enkel fiscaal gevolg hebben in België, omdat -voor de zover de testator op het ogenblik van zijn/haar overlijden niet in België zijn fiscale woonplaats heeft- er geen successierechten moeten betaald worden;

Opgelet: er zijn wel rechten te betalen op de onroerende goederen in België die vererfd worden (zie nummer 3 hiervoor).

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…