U kent ongetwijfeld reeds de nieuwe berekeningswijze wat de voordelen van alle aard betreft. De bedrijfswagens en het privé-gebruik van een onroerend goed ter beschikking gesteld door de vennootschap liggen menig bedrijfsleider zwaar op de maag. We herhalen kort de twee formules die hierbij van belang zijn:

 onroerend goed

 K.I. (niet geïndexeerd) van de woning is kleiner of gelijk aan 745 EUR

voordeel van alle aard = K.I. geïndexeerd x 1,25 x 5/3

 K.I. (niet geïndexeerd) van de woning is groter dan 745 EUR

voordeel van alle aard = K.I. geïndexeerd x 3,8 x 5/3

Wanneer de ter beschikking gestelde woning gemeubileerd is, moet het vastgestelde voordeel in beide gevallen met 2/3 verhoogd worden of vermenigvuldigd worden met 5/3.

 De indexeringscoëfficiënt m.b.t. de KI ‘s bedraagt 1,6349 voor aanslagjaar 2013.

 – bedrijfswagen

Voordeel alle aard = cataloguswaarde x CO²-coëfficiënt x 6/7 x leeftijdscoëfficiënt

Onder cataloguswaarde wordt begerepen : de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, incl betaalde BTW en opties, zonder rekening te houden met de kortingen, verminderingen, afslagen en restorno’s.

Bewijslast ….

Maar weet dat de Administratie nog steeds de verplichting heeft het bewijs te leveren dat de belastingplichtige uiteindelijk ook een voordeel heeft genoten. In de praktijk verloopt dit wel eens anders door de bewijslast bij de belastingplichtige te leggen. Het is niet omdat bv het onroerend goed, eigendom van de vennootschap, gedurende een bepaalde periode geen huurinkomen heeft opgebracht, de Administratie hieruit sowieso mag afleiden dat de bedrijfsleider een voordeel van alle aard heeft genoten. Ook de mogelijkheid hebben om een voordeel te kunnen genieten, is niet voldoende (Gent 3 maart 2009).

Dit principe wordt nu nog versterkt door een recente ruling. Dezeruling stelt dat wanneer de bedrijfsleider de wagen van de vennootschap niet privé gebruikt, er dan ook geen reden is om hem te belasten op een voordeel van alle aard. Let wel dat woon-werkverkeer gelijk staat met privégebruik. Maar dat was niet het geval bij de vraagsteller omdat hij van thuis uit werkt (voorafgaande beslissing nr. 212.095 van 8 mei 2012).

Het kan u mogelijk in sommige discussies tijdens een controle helpen.

Voorafgaande beslissing nr. 2012.095 dd. 08.05.2012

Samenvatting

“De aanvraag strekt er toe te bevestigen dat in hoofde van de aanvrager, de heer X, geen voordeel van alle aard is betreffende het persoonlijk gebruik van de kosteloos ter beschikking gestelde personenwagen in toepassing van de artikels 32 en 36 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992.

I. Voorwerp van de aanvraag

1. De aanvraag strekt er toe te bevestigen dat in hoofde van de aanvrager, de heer X, geen voordeel van alle aard is betreffende het persoonlijk gebruik van de kosteloos ter beschikking gestelde personenwagen (eigendom van de vennootschap BVBA A) in toepassing van de artikels 32 en 36 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (hierna WIB 92) met ingang vanaf 01.01.2012 (AJ 2013).

II. Omschrijving van de verrichtingen

II.A. Identiteit van de aanvrager en van de betrokken partijen

2. De aanvraag wordt ingediend door de heer X, gehuwd met mevrouw Y.

3. De heer X is enige zaakvoerder van de BVBA A.

II.B. Beschrijving van de verrichting

4. De BVBA A is de werkvennootschap van de heer X. X is bedrijfsleider in BVBA A.

5. De heer X verklaart in zijn aanvraag dat alle activiteiten gebeuren vanuit zijn woning. Voor het gebruik van de garage, ontvangstruimte, archief en bureel gelegen in de privéwoning van de aanvrager door de BVBA A wordt door de heer X huur aangerekend aan de vennootschap.

6. De BVBA A is eigenaar van een personenwagen. De heer X heeft besloten vanaf heden geen gebruik meer te maken van deze personenwagen voor de privéverplaatsingen van hem en zijn echtgenote. In het verleden werd met deze personenwagen wel privé gereden. Er werd tot en met aanslagjaar 2012 aan de heer X een voordeel van alle aard voor het privé-gebruik van deze personenwagen aangerekend (5.000 km/jaar).

7. Vanaf heden zal door de heer X en zijn echtgenote mevrouw Y voor de privéverplaatsingen gebruik gemaakt worden van een andere personenwagen. Deze auto is ingeschreven op naam van de echtgenote van de aanvrager.

III. Motivering van de aanvraag door de aanvragers

8. Aangezien er geen privé-gebruik meer zal zijn van de personenwagen is de aanvrager van oordeel dat overeenkomstig artikel 32 en 36 WIB 92 geen voordeel alle aard dient aangerekend te worden.

9. De aanvrager, de heer X en zijn echtgenote, verklaren vanaf 27/12/2011 geen gebruik meer te maken van de personenwagen (eigendom van de BVBA A) voor hun eigenlijke privéverplaatsingen. Voor de privéverplaatsingen gebruiken zij vanaf 27/12/2011 uitsluitend de personenwagen, ingeschreven op naam van de echtgenote van de heer X.

10. De woon-werkverplaatsingen zijn onbestaande. Alle activiteiten van de vennootschap BVBA A gebeuren vanuit het privéadres van de aanvrager.

11. Aangezien er door de heer X (en zijn echtgenote) geen gebruik meer zal gemaakt worden van de personenwagen (eigendom van de BVBA A) voor hun eigenlijke privéverplaatsingen en er evenmin woonwerkverplaatsingen zijn met deze wagen, moet er geen voordeel alle aard betreffende het persoonlijk gebruik aangerekend worden aan de heer X.

IV. Beslissing

12. Overeenkomstig artikel 32, tweede lid, 2°, WIB 92 zijn bezoldigingen van bedrijfsleiders alle beloningen verleend of toegekend aan een natuurlijk persoon die een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige functies uitoefent. Daartoe behoren inzonderheid voordelen, vergoedingen en bezoldigingen die in wezen gelijkaardig zijn aan die vermeld in artikel 31, tweede lid, 2° tot 5°, WIB 92.

13. Overeenkomstig artikel 36, §2, eerste lid, WIB 92 wordt op de voordelen van alle aard die toegekend worden vanaf 1 januari 2012, het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig als bedoeld in artikel 65 berekend door een CO2-percentage toe te passen op zes zevenden van de cataloguswaarde van het kosteloos ter beschikking gestelde voertuig.

14. Onder persoonlijk gebruik van een voertuig (zie o.a. de circulaire Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) de dato 05.02.2004) wordt verstaan: de eigenlijke privé-verplaatsingen en de woon-werkverplaatsingen. Voor de woon-werkverplaatsingen wordt echter alleen een belastbaar voordeel aangerekend voor de verplaatsingen tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling.

15. Of een plaats van tewerkstelling een vaste plaats van tewerkstelling is, dient te worden beoordeeld aan de hand van het geheel van feitelijke en juridische omstandigheden die eigen zijn aan elk geval afzonderlijk.

16. Aldus werd in de circulaire nr. Ci.RH 241/573.243 (AOIF 46/2007) de dato 06.12.2007 bepaald dat als een vaste plaats van tewerkstelling aangemerkt wordt, de plaats waar de aanwezigheid van de werknemer (in casu de bedrijfsleider) gedurende het belastbaar tijdperk 40 dagen of meer bedraagt. Deze 40 dagen moeten niet noodzakelijk op elkaar volgen.

17. De aanvrager, de heer X en zijn echtgenote, verklaren vanaf 27/12/2011 geen gebruik meer te maken van de personenwagen (eigendom van de BVBA A) voor hun eigenlijke privéverplaatsingen. Voor de privéverplaatsingen gebruiken zij vanaf 27/12/2011 uitsluitend de personenwagen ingeschreven op naam van de echtgenote van de heer X.

18. De woon-werkverplaatsingen zijn onbestaande. Alle activiteiten van de BVBA A gebeuren vanuit het privéadres van de aanvrager.

19. Aangezien er door de heer X (en zijn echtgenote) geen gebruik meer zal gemaakt worden van de personenwagen (eigendom van de BVBA A) voor hun eigenlijke privéverplaatsingen en er evenmin woonwerkverplaatsingen zijn met deze wagen, moet er geen voordeel alle aard betreffende het persoonlijk gebruik aangerekend worden aan de heer X.

*

* *

    Gelet op de artikelen 20 tot 23 van de voormelde wet van 24 december 2002 alsmede gelet op wat voorafgaat in de randnummers 12 tot en met 19 beslist het College van de DVB in zitting van 8 mei 2012 dat:

20. er geen voordeel van alle aard is betreffende het persoonlijk gebruik van de personenwagen in toepassing van de artikels 32 en 36 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 met ingang vanaf 01.01.2012 (AJ 2013) voor zover met deze wagen vanaf die datum effectief geen privéverplaatsingen meer worden afgelegd. “

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…