Zoals geweten is het belastingkrediet (waarin art 289bis §2 WIB 1992 voorzag) in de vennootschapsbelasting afgeschaft n.a.v. het invoeren van de aftrek voor risicokapitaal (gemeenzaam ‘de notionele intrestaftrek’ genoemd).

Maar het belastingkrediet in de personenbelasting (ingevoerd sinds aanslagjaar 1997 – cfr art 15 Wet van 20 december 1995 – BS 23 december 1995) daarentegen is nog steeds ten volle van toepassing (art 289bis §1 WIB 92).  Vermits hierover in de praktijk weinig verteld wordt, zetten we de belangrijkste regels nog even op een rij.

De bedoeling van het belastingkrediet was duidelijk.  Het financieren met eigen middelen aanmoedigen. 

Het belastingkrediet zorgt ervoor dat de uiteindelijke (personen)belasting wordt verminderd.
Noot de gemeentebelasting wordt echter wel berekend vóór de verrekening van het belastingkrediet. 

De belastingplichtigen, die winsten of baten ontvangen, komen voor het belastingkrediet in aanmerking (al dan niet in hoofd- of bijberoep).  M.a.w. de handelaar of de vrij beroeper wordt hier in hoofdzaak bedoeld.  Voor echtgenoten (en dus ook wettelijk samenwonenden) wordt het belastingkrediet afzonderlijk berekend.

De loontrekkende of de bedrijfsleider daarentegen komt niet in aanmerking.

Zoals reeds vermeld is de opzet van het belastingkrediet de zogenaamde autofinanciering fiscaal aan te moedigen. 

De berekening gebeurt op de volgende manier.

Het belastingkrediet wordt berekend op de aangroei van de eigen middelen van de ondernemer of vrij beroeper.  Deze aangroei is het verschil tussen de fiscale waarde (= de aanschaffings- of beleggingswaarde verminderd met de voorheen aangenomen waardeverminderingen en afschrijvingen) van de vaste activa (cfr wetgeving op de boekhouding en jaarrekening (art 2 §7 WIB 92)) en het totaal bedrag aan schulden die betrekking hebben op deze beroepsactiva.  Enkel die schulden van meer dan één jaar worden hier bedoeld (dit was voor Aj 2000 echter wel anders – Vraag nr. 554 van de heer Leterme dd. 10.01.2001, Bull. nr. 826, pag. 1469-1474, Vr. en Antw., Kamer, 2000-2001, nr. 80, blz. 9064-9066). 
Dit telkens berekend op het einde van het belastbaar tijdperk.

Uiteindelijk wordt deze berekening voor de vorige drie belastbare tijdperken.  Het grootste verschil wordt in aanmerking genomen.

Zodoende kennen we de netto aangroei van de investeringen.  Hierop wordt het belastingkrediet berekend nl 10% met een maximum van 3.750 EUR (Aj 2009).

Belastbaar tijdperk 2004 2005 2006 2007
    
Activa 80.000 70.000 120.000 100.000
Schulden 25.000 20.000 50.000 15.000
Verschil 55.000 50.000 70.000 85.000
    
Grootste verschil   70.000 

Verrekenbaar belastingkrediet : (85.000 – 70.000 ) x 10% = 1.500 EUR (Aj 2008)

Het bedrag van het belastingkrediet (1.500 EUR in ons voorbeeld) mag echter niet meer bedragen dan het gedeelte van de personenbelasting dat betrekking heeft op de beroepsinkomsten.  Dit maakt dat het belastingkrediet mogelijk maar beperkt verrekenbaar is. 
Het mogelijke saldo dat niet verrekend kan worden, is echter niet onmiddellijk verloren.  Het kan echter nog aangerekend worden op de personenbelasting (die betrekking heeft op de beroepsinkomsten) van de drie volgende aanslagjaren.

Het belastingkrediet is wel niet terugbetaalbaar. 

Wie gebruik wil maken van het belastingkrediet moet bij zijn aangifte in de personenbelasting twee documenten toevoegen : 

• Enerzijds een opgave ‘276 J’ die ingevuld, gedagtekend en ondertekend dient te worden.
• Anderzijds een attest van de sociale verzekeringskas waaruit blijkt dat de belastingplichtige in orde is met de betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen (model zie MB van 17 maart 1997 – BS 22 april 1997).

De aangifte van het belastingkrediet gebeurt in Vak XIX ‘voorheffingen in verband met een zelfstandige beroepswerkzaamheid’ (codes 1759 / 2759 en 1760/2760 t.e.m. 1762 / 2762 (bij overdracht)).

De berekening van het belastingkrediet vraagt wat rekenwerk.  Niettegenstaande is het toch de moeite waard deze oefening jaarlijks te maken.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…