Vandaag komt de bouwsector meermaals in de actualiteit. De fiscaliteit rond het bouwen, verbouwen en aankopen van een woning staat ook niet stil. 

We denken hierbij aan de volgende zaken :
– aftrek hypothecaire lening (aftrek enige woning)
– 6% btw-tarief
– alle energiebesparende maatregelen
– ontbinding van een compromis
– enz …

Maar ook zijn er een aantal zaken belangrijk die niet altijd fiscaal geïnspireerd zijn (bv de Vlaamse renovatiepremie).

Menig potentiële koper van een vastgoed zit dikwijls met een dubbel gevoel.  De stap zetten naar de aankoop van een woning en een langdurig financieel engagement aangaan voor bv 20 jaar (of langer) met anderzijds het risico van jobverlies gedurende deze periode. 

Maar dit laatste risico kan (enigszins) ingedekt worden. De verzekering gewaarborgd wonen loopt over een periode van tien jaar. Als u tijdens deze verzekeringsperiode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kunt u na een wachttijd van drie maanden gedurende maximaal drie jaar een tegemoetkoming ontvangen in de aflossing van uw hypothecaire lening. In het geval van werkloosheid dienen na de eerste periode van 18 opeenvolgende maanden gedurende een periode van ten minste drie volledige maanden voltijdse of deeltijdse arbeidsprestaties in het kader van een arbeidsovereenkomst te worden aangetoond om in aanmerking te komen voor een nieuwe periode van tegemoetkoming in het inkomensverlies.

De tegemoetkoming die de verzekeraar maandelijks zal uitkeren aan uw kredietinstelling is afhankelijk van het werkelijk geleden inkomensverlies, de  maandelijkse afbetaling en de duur van de periode dat u beroep heeft gedaan op de tegemoetkoming van de verzekeraar. In het eerste jaar is de tegemoetkoming beperkt tot 70 % van het afbetalingsbedrag. Vanaf het tweede jaar ontvangt u 56% van het afbetalingsbedrag. Vanaf het derde jaar ontvangt u nog 42% van dit bedrag. Het bedrag is beperkt tot 500 euro of 600 euro per maand, maar is misschien kleiner, afhankelijk van uw inkomensverlies en de geleende som. Het maximum bedrag van 600 euro kan enkel toegekend worden aan mensen die een woning hebben gebouwd waarvan het peil van primair energieverbruik lager of gelijk is aan de E70 norm en een belastbaar inkomen hebben dat lager is of gelijk aan:
• 37.340 euro voor alleenstaanden zonder personen ten laste
• 53.350 euro voor wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 2.990 euro per persoon ten laste
• 53.350 euro voor alleenstaanden met een persoon ten laste, te verhogen met 2.990 euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste

Er wordt rekening gehouden met het aan personenbelasting onderworpen inkomen zoals vermeld in het laatste aanslagbiljet.

De verzekeringskosten worden door het Vlaamse gewest gedragen: als aanvrager hoeft u dus geen premie te betalen!

U hebt minstens 50.000 euro geleend om een woning te bouwen, te kopen of te kopen en renoveren. Leningen die uitsluitend dienen voor renovatiewerken komen maar in aanmerking vanaf 25.000 euro.

De woning waarvoor u leent moet uw enige woning zijn en moet gelegen zijn in het Vlaamse gewest.

Om in aanmerking te komen voor de verzekering mag uw eerste kapitaalsopname niet langer dan een jaar voor het indienen van de aanvraag tot het bekomen van de gratis verzekering hebben plaatsgevonden.

De aanvrager(s) verklaart / verklaren op de aanvraagdatum(1) tot verzekering dat:
de aanvraag betrekking heeft op de bouw (met inbegrip van vervangingsbouw), de koop, de koop met renovatie of de renovatie van zijn enige woning, gelegen in het Vlaamse Gewest;

• hij/zij nog geen verzekeringsdekking tegen inkomensverlies voor dezelfde woning heeft verworven op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 1998 betreffende de verzekering tegen inkomensverlies door onvrijwillige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid bij hypothecaire leningen of van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen;
• hij/zij de woning als hoofdverblijfplaats zal betrekken;
• hij/zij geen andere woning in volle eigendom of volledig vruchtgebruik heeft tenzij het gaat om een ongeschikte woning (in toepassing van art. 19 van de Vlaamse Wooncode) of een woning die het voorwerp is van een onteigeningsbesluit;
• hij/zij als werknemer of als zelfstandige in hoofdberoep werkzaam is. Is de aanvrager een werknemer dan verklaart hij/zij op het ogenblik van de aanvraag tot de verzekering nog steeds in dienst te zijn bij de werkgever die het bijgaand document 3 “Werkattest” (zie website) ingevuld heeft. Is de ontlener een zelfstandige in hoofdberoep dan verklaart hij/zij op het ogenblik van de aanvraag tot de verzekering nog steeds als zelfstandige in hoofdberoep ingeschreven te zijn. Het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen vult bijgaand document 4 in;
• hij/zij gedurende de periode van twaalf maanden voorafgaand aan de aanvraag tot de verzekering ononderbroken arbeidsprestaties geleverd heeft, met uitzondering van onderbrekingen ingevolge één of meerdere infectieziekten van beperkte duur (vb. griep) en/of het wettelijk zwangerschapsverlof.
• hij/zij op het ogenblik van de aanvraag geen arbeid verricht met toestemming van de medisch adviseur van het ziekenfonds;
• hij/zij op het ogenblik van de aanvraag geen arbeid verricht op basis van een uitzendcontract.

Op het tijdstip van de aanvraag moet u volledig arbeidsgeschikt zijn en ook een beroepsactiviteit uitoefenen, hetzij als werknemer met een contract van onbepaalde duur (minstens in een deeltijdse betrekking), waarvan de proefperiode al voltooid is, hetzij als werknemer met een tijdelijk contract waarvan minstens een jaar bij uw huidige werkgever (contracten in het kader van uitzendarbeid komen niet in aanmerking), of als zelfstandige, als u uw zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefent. De twaalf maanden, die aan de datum van de verzekeringsaanvraag voorafgaan, moet u ononderbroken gewerkt hebben (met uitzondering van een of meerdere infectieziekten van beperkte duur (vb. griep) en/of het wettelijk zwangerschapsverlof).

De door de kredietinstelling waar u uw lening hebt afgesloten geschatte verkoopwaarde van de woning mag niet meer bedragen dan 320.000 euro. In de gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde en in enkele gemeenten van het arrondissement Leuven wordt dit bedrag verhoogd tot 368.000 euro. Enkel in het geval u een nieuwe woning bouwt of een woning koopt en volledig heropbouwt (vervangingsbouw of volledige herbouw) gelden er nog inkomensgrenzen. Indien het gezamenlijk belastbaar inkomen zoals dit voorkomt op het laatst gekende aanslagbiljet:

• meer bedraagt dan 37.340 euro voor een alleenstaande;
• meer bedraagt dan 53.350 euro voor wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 2.990 euro per persoon ten laste;
• meer bedraagt dan 53.350 euro voor een alleenstaande persoon met een persoon te laste, te verhogen met 2.990 euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste;
dan moet het peil van primair energieverbruik van uw nieuwe woning lager liggen dan of gelijk zijn aan E70.
Is uw gezamenlijk belastbaar inkomen kleiner dan of gelijk aan de bovenvermelde grenzen en is uw nieuwe woning energiezuinig (lager dan of gelijk aan E70) dan hebt u recht op de hogere maximale tegemoetkoming van 600 euro.

U hebt nog niet genoten van een verzekering gewaarborgd wonen waarvan de premie door de Vlaamse overheid ten laste werd genomen.

Noot : Let wel dat de aflossing die door de verzekeringsmaatschappij gebeurt niet in aftrek kan genomen worden in de personenbelasting. Een belastingvermindering (of aftrek enige eigen woning) wordt enkel toegekend aan de belastingplichtige die de kapitaalaflossing betaald heeft.  Dit betekent dan ook concreet dat de kapitaalaflossing betaald door de verzekeringsmaatschappij niet in aftrek mag genomen worden (Vraag nr. 485 van de heer Lenssen dd. 23.10.2000, Vr. en Antw., Kamer, 2000-2001, nr. 62, blz. 6992-6994).

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…