Het is (of beter was) ‘gebruikelijk’ een vennootschap waar veel cash aanwezig was maar waar nog een investeringsverplichting op rustte te verkopen.  Dit wordt de gevreesde kasgeldconstructie genoemd.

De techniek is de volgende

De huidige vennoot wenst zijn vennootschap te vereffenen.  De vennootschap echter heeft al haar bezittingen verkocht en hiermee haar schulden aangezuiverd.  Op de meerwaarde die n.a.v. van de verkoop is ontstaan moet vennootschapsbelasting betaald worden (uitzonderingen zoals meerwaarde op aandelen). Maar stel dat de meerwaarde vooral betrekking heeft op een volledig afgeschreven vastgoed. Dan kan dit een behoorlijk bedrag aan vennootschapsbelasting betekenen.

Dit vindt de vennoot niet echt prettig. Trouwens ook zal er nog 10% roerende voorheffing verschuldigd zijn op het liquidatiesaldo.  Plots is er iemand bereid om de aandelen te kopen.  Dit voor een bedrag dat aanzienlijk hoger is dan het netto liquidatiesaldo. Vaak bleken dit kopers te zijn met minder goede bedoelingen. Zij plunderden de vennootschap en verdwenen. Het hoeft weinig verbeelding dat er een aanzienlijke fiscale put achter bleef. Dat de fiscus hierop reageerde was dan ook niet verwonderlijk.  Zij richtte echter wel haar pijlen op de verkoper door de verkoper van de aandelen te belasten als een divers (speculatief) inkomen.

Dit echter met weinig succes. Het gevolg was dat de wetgever optrad. Een wetswijziging was dan ook het gevolg,  meerbepaald art 442 ter WIB 1992.

Artikel 442ter WIB 1992 stelt het volgende :
“§ 1. Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die – al dan niet tesamen met zijn echgeno(o)t(e) of zijn wettelijk samenwonende partner en/of zijn descendenten, ascendenten en zijverwanten tot en met de tweede graad – middellijk of onmiddellijk minstens 33 percent bezit van de aandelen in een binnenlandse vennootschap en deze aandelen, of een gedeelte daarvan ten belope van minstens 75 percent overdraagt uiterlijk in een tijdsspanne van één jaar, is van rechtswege hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belastingschulden en toebehoren indien het actief van de vennootschap uiterlijk op de dag van de betaling van de prijs van de aandelen voor ten minste 75 percent bestaat uit vorderingen, financiële vaste activa, geldbeleggingen en/of liquide middelen.
§ 2. De in § 1 bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid geldt enkel voor de belastingschulden en toebehoren die betrekking hebben op :
 – het belastbaar tijdperk waarin de overdracht van de aandelen plaatsheeft;
 – de drie belastbare tijdperken voorafgaand aan deze waarin de overdracht van de aandelen plaatsheeft.
 Als de vennootschap uiterlijk de dag van de overdracht van de aandelen een meerwaarde gerealiseerd heeft op immateriële of materiële vaste activa dewelke het voorwerp kunnen uitmaken van een gespreide taxatie als bedoeld in artikel 47 op voorwaarde van herbelegging van de waarde van de vervreemding overeenkomstig § 2 van dit artikel en tevens de intentie tot herbelegging kenbaar heeft gemaakt in zijn fiscale aangifte met betrekking tot het belastbaar tijdperk waarin de meerwaarde gerealiseerd werd, zijn de verkopers van de aandelen bovendien hoofdelijk aansprakelijk voor de belasting die betrekking heeft op de meerwaarde, als de herbelegging niet geschiedde binnen de wettelijke termijn.
 § 3. § 1 is niet van toepassing op de overgedragen aandelen van een genoteerde vennootschap of van een onderneming die onder het toezicht staat van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. “

De bedoeling van dit artikel was de handel in de zogenaamde kasgeldvennootschappen aan te pakken.  Let wel dat dit artikel niet beperkt hoeft te blijven tot de vermelde situatie.  Alle vennootschappen die door art 442 ter WIB 1992 geviseerd worden, zijn binnenlandse vennootschappen waarvan het actief voor ten minste 75 % bestaat uit vorderingen, financiële vaste activa, geldbeleggingen en/of liquide middelen. 

Onze verkopende vennoot van ons voorbeeld is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belastingschulden en toebehoren die door de vennootschap verschuldigd zijn:
• voor het belastbaar tijdperk waarin de overdracht van de aandelen plaatsheeft
• voor de drie voorafgaande belastbare tijdperken.

Wel is deze aansprakelijkheid enkel van toepassing voor de verkopende aandeelhouders (rechtspersoon of natuurlijke persoon), die minstens 33 % bezitten van de aandelen van de  vennootschap (let wel dat er met de aandelen in handen van de echtgenoot of wettelijke samenwonende partner van de belastingplichtige, zijn descendenten, ascendenten en zijverwanten tot en met de tweede graad ook rekening gehouden wordt).

De verkopende aandeelhouders zijn aansprakelijk voor de schulden van hun vennootschap wanneer ze de aandelen ervan (of een deel ervan ten belope van minstens 75 %) overdragen. Hierbij wordt rekening gehouden met alle overdrachten binnen een tijdspanne van één jaar. Ook is de verkopende aandeelhouder aansprakelijk voor de belastingen die voor een later tijdperk verschuldigd worden op de meerwaarden die zijn gerealiseerd op immateriële of materiële vaste activa waarvoor niet tijdig werd voldaan aan de voorgenomen wederbelegging (van art 47 WIB 1992). En zo komen we dus terug op ons artikel 47 WIB 1992 m.b.t de gespreide meerwaardebelasting.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…