De gewijzigde aftrekbaarheid van kosten m.b.t. personenwagens in de vennootschapsbelasting en de impact naar de berekening van de meer- of minderwaarde

Enige tijd geleden werd er gesleuteld aan de aftrekbaarheid van de beroepskosten die gepaard gaan met het gebruik van personenwagens.

Belangrijk te vermelden is dat de gewijzigde aftrekbeperking  enkel gewijzigd is in de vennootschapsbelasting en niet in de personenbelasting.   Let wel de financieringskosten en de brandstofkosten blijven echter wel voor 100% aftrekbaar.

Voortaan zal de aftrekbaarheid beïnvloed worden in functie van de CO²-uitstoot van  de wagen. De CO²-uitstoot en de daarmee gepaarde CO²-bijdrage heeft ook sinds 1 januari 2005 de 33% solidariteitsbijdrage vervangen.

Deze nieuwe regelgeving trad in werking vanaf 1 april 2007.  Dit maakt de fiscale verwerking op zijn zachtst uitgedrukt er niet makkelijker op.

Voor de volledigheid vindt u hierbij de nieuwe tabel :

CO²-uitstoot (per km) CO²-uitstoot (per km) Aftrekpercentage
Diesel Benzine 
Minder dan 105 gr Minder dan 120 gr 90 %
105 gr – 115 gr 120 gr – 130 gr 80 %
115 gr – 145 gr 130 gr – 160 gr 75 %
145 gr – 175 gr 160 gr – 190 gr 70 %
Meer dan 175 gr Meer dan 190 gr 60 %

Wat de meerwaarde of minderwaarde betreft , deze volgen dezelfde percentages. Een meerwaarde die gerealiseerd wordt n.a.v. de verkoop van een wagen die afgeschreven wordt en waarvan de aftrekbaarheid wordt beperkt tot 70%, zal ook maar voor 70% belast worden.

De niet onbelangrijke vraag voor de praktijk is hoe deze regel zal moeten geïmplementeerd worden voor wagens die zowel de oude als de nieuwe regelgeving moet volgen. 

Hierin werd voorzien door de wetgever.  De meerwaarde of mnderwaarde zal belastbaar of aftrekbaar zijn volgens een gewogen gemiddelde.  Dit percentage zal gelijk zijn aan de som van de voor de verkoop fiscaal aangenomen afschrijvingen vertegenwoordigd in de som van de geboekte afschrijvingen voor de overeenstemmende belastbare tijdperken (zie Fiscoloog 1067, 18 april 2007, p. 10 en nieuw art 185ter WIB 1992).

Voorbeeld

Stel een vennootschap (zonder BTW-aftrek) verkoopt een (diesel) personenwagen (C0²-uitstoot meer dan 175 gr/km) die zij ooit  aangeschaft heeft voor 30.000 euro (BTW-incl).

Zij heeft deze wagen gedurende vier jaar voor haar activiteit gebruikt. De boekwaarde van de wagen bedraagt nog 6.000 euro (afschrijving over 5 jaar).  In totaal werd er 4 jaar afgeschreven ofwel 4 x 6.000 = 24.000 euro.

Zij verkoopt deze wagen voor 10.000 euro en realiseert een meerwaarde van 4.000 euro.

Maar de vraag is hoe deze meerwaarde zal belast worden.  Deze vennootschap heeft immers de wagen gedurende drie jaar onder de oude regeling afgeschreven (75%) en één jaar onder de nieuwe regeling (60%).

Zoals reeds vermeld zal er met gewogen gemiddelden moeten gewerkt worden.

¾ (drie jaar van de vier) van de afschrijvingen valt onder de oude 75%-
aftrekregeling
¼ (één jaar van de vier) van de afschrijvingen valt onder de nieuwe 60%-
aftrekregeling

Meerwaarde :

4.000 x ¾ x 75%  =  2.250  euro
4.000 x ¼ x 60%  =  600  euro
Totaal   = 2.850  euro

Dit betekent een percentage van 2.850 / 4.000 = 71,25. %.

Of m.a.w. 71,25 % van de meerwaarde zal belast worden, nl 2.850 euro.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…