Het komt voor dat de fiscus, ook als u geen bedrijf heeft, uw vragen stelt. Mag dit zomaar? Hoe reageert u best? Wat zijn de niet te maken fouten?Waarom zou de fiscus u vragen stellen?Het kan zijn dat de fiscus u gewoon vragen stelt naar aanleiding van uw belastingaangifte.

Er is bv. iets onduidelijk of onlogisch ingevuld in uw aangifte. Dit is geen probleem. Meestal is dit misverstand snel opgelost. Maar er kunnen ook andere redenen zijn. Stel dat uw zoon of dochter aan het ‘bouwen’ is en u stopte hen wat toe. Gaat dit over 20 of 30.000 EUR dan is er geen probleem. Maar stel dat uw kinderen een normaal inkomen hebben en plotseling een villa bouwen van 1.000.000 EUR.

Mogelijk krijgen ze dan van de fiscus de vraag hoe ze die uitgave hebben betaald, dit heet een ‘indiciaire afrekening’. Mogelijk is een stukje gefinancierd en werd de rest hen toegestopt of geschonken. Nu is het dus niet uitgesloten als dit om belangrijke bedragen gaat dat de fiscus op haar beurt zich richt tot de ouders en de vraag stelt hoe zij dit geld bij elkaar kregen.Maar ook u kan die vraag krijgen als u bv. een belangrijke uitgave doet die niet in overeenstemming is met uw officieel inkomen. U koopt bv. een heel dure auto, een luxe-appartement in Knokke…

Nu zal u de vraag krijgen, hoe u dit betaalde. Aan u om uit te leggen dat u erfde, uw zaak verkocht….of op uw beurt een gift kreeg. Gewoon stellen wij zijn ‘goede spaarders’, zal meestal de fiscus niet overtuigen. Af en toe hoor je ook verhalen dat de fiscus nakijkt bij reisagentschappen wie dure reizen koopt, of wie dure wijnen, juwelen, bont koopt… Dit zijn gelukkig grote uitzonderingen en daar hoeft u niet echt van wakker te liggen.Ook kan het zijn dat de fiscus op de een of andere manier heeft vernomen dat u bv. gelden of onroerende goederen heeft in het buitenland en deze inkomsten niet op gaf in uw belastingaangifte.Hoe stelt de fiscus u zijn vragen?De fiscus zal u een zogenaamde ‘vraag om inlichtingen‘ sturen.

Dit is een formulier waar u zal gevraagd worden om kort uit te leggen met welke middelen u bv. uw dochter een bepaald bedrag ter beschikking stelde. De wet bepaalt dat iedere belastingplichtige binnen de maand na de verzending van de vraag alle inlichtingen moet verstrekken die van hem gevraagd worden. Het antwoord moet dus binnen de maand bij de fiscus aankomen. Dus wacht niet tot de laatste dag.

U moet schriftelijk reageren. Hiervoor ontvangt u dus normaal een speciaal formulier (in twee exemplaren), waarvan u er één moet terugsturen. Het is ook mogelijk om de vragenlijst in een afzonderlijke brief te beantwoorden. In deze brief verwijst u dan wel best naar de refertes van de vraag om inlichtingen, of u voegt de standaard-vragenlijst bij de brief. Verstuur het antwoord ook steeds aangetekend. In principe antwoordt u strikt genomen voldoende als u zou schrijven ; ‘geen commentaar’. Toch zou u de fiscus hier niet bepaald gunstig mee stemmen.

Het is dan ook van belang om een verzorgd en goed gestoffeerd antwoord aan de fiscus over te maken (met fotokopieën e.d.). Beperk de informatie wel tot wat gevraagd wordt, stuur niet te veel door. Wat als u niet antwoordt ? Het is niet verstandig om de vraag gewoon te laten liggen. De fiscus kan u dan een aanslag van ambtswege opleggen (waarbij de bewijslast wordt omgekeerd), en hij kan u bovendien nog een boete aansmeren. Die boete zal de eerste keer 625 EUR bedragen. Erger is die aanslag van ambtswege. Stel dat er vragen worden gesteld over uw belastingaangifte en u antwoordt niet, dan kan de fiscus de aangifte naast zich neerleggen en in uw plaats uw belastbaar inkomen bepalen.

U heeft meer tijd nodig. De termijn van één maand kan om gewettigde redenen (bv. zware ziekte, staking van de post) verlengd worden. Ook het feit dat u de gevraagde inlichtingen niet tijdig kan inzamelen, kan een wettige reden zijn. Heeft u een wettige reden, vraag dan onmiddellijk uitstel aan uw controleur. Indien uw controleur weigert uitstel te verlenen, dan moet hij dit motiveren. Laat hem bij uw aanvraag tot uitstel dan ook duidelijk aanvoelen dat het echt onmogelijk is om de inlichtingen tijdig te verstrekken en geef een duidelijke reden op.

Soms vraagt de fiscus u wel erg veel…De wettelijke verplichting om alle inlichtingen te verstrekken die gevraagd worden moet wel genuanceerd worden. De fiscus kan soms ook te ver gaan in zijn vragen. Hij informeert bv. naar uw huishoudelijke uitgaven, hoeveel u heeft uitgegeven aan de studiekosten van uw kinderen of andere vragen die u té privé vindt. Met dergelijke vragen gaat de fiscus toch zijn boekje te buiten, en daarop hoeft u dan ook niet te antwoorden. U kunt er zich vanaf maken door te zeggen dat u het niet meer weet omdat u geen boekhouding bijhoudt van uw privé uitgaven. Of de fiscus stelt u vragen over ‘derden’. Het is niet ongewoon dat de fiscus u vragen stelt over bv. een traiteur waar u uw huwelijksjubileum vierde. Geraak niet in paniek dat is dus niet om u te controleren maar wel de traiteur. U krijgt dan vragen in de zin van welke wijn dronk u en wat betaalde u…

Soms is het dan zinvol toch even met de betrokken traiteur of andere partij contact op te nemen met de vraag wat er juist aan de hand is… Het is hier dus ook noodzakelijk te antwoorden binnen de maand maar tja uw geheugen kan u in de steek laten… Dus de boodschap is om in dergelijke verhalen toch niet te veel tijd te steken. U kan ook altijd diplomatisch antwoorden : Ik heb kennis genomen van uw verzoek. Tot mijn spijt beschik ik niet meer over de door u gevraagde inlichtingen.

Wel is het zo dat de fiscus u zomaar geen vragen kan stellen, zonder te melden met welk onderzoek men bezig is. Ze zal dus moeten melden in het kader van het onderzoek bij Traiteur Intzwart stellen wij u volgende vragen…. Wat kan dus niet? Algemene vragen in de zin van “Waar deed u uw huwelijksfeest ? Wat kostte het ?”… Neen, er moet dus duidelijk aangeduid worden welke belastingplichtige-zelfstandige of vennootschap men viseert.

Maar er is ook nog zoiets als ‘privacy’. Zo was er een belastingcontroleur die systematisch aan de ouders, waarvan één van de kinderen trouwde, om een gedetailleerde lijst vroeg (naam, adres, betaalde sommen) waarop alle bedrijven en personen stonden die mee het feest hadden georganiseerd. Wat was de bedoeling van de controleur? Hij wou zo zien of de feestzaaluitbater wel alle inkomsten opgaf en zien of de ouders het feest wel financieel konden verantwoorden. Over deze problematiek werd zelfs een parlementaire vraag gesteld aan de Minister die deze praktijk ontoelaatbaar achtteEn mondelinge vragen?In principe kan de fiscus u ook mondelinge vragen stellen maar hier zouden we zeer terug houdend zijn.

U weet tenslotte niet wie u aan de lijn hebt. Vraag de ambtenaar gewoon zijn vragen op papier te zetten en daarmee uit. Eenvoudige onduidelijkheden (u vergat b.v. het attest voor pensioensparen bij te voegen) zal hij u telefonisch inlichtingen vragen, maar hij heeft ook het recht om u op zijn kantoor uit te nodigen om mondelinge uitleg te komen geven.Kan u even langs komen?Het gebeurt ook af en toe dat in een ‘vraag om inlichtingen’ de vraag wordt gesteld u op die datum om bv. 9.30 uur naar het belastingkantoor te begeven met alle bewijsstukken betreffende uw aangegeven lening.

Dit komt ook vaak voor als u bv. nog werknemer bent en uw eigen ‘kosten bewijst’. Indien de voorgestelde datum of het voorgestelde uur u niet passen, contacteer dan uw controleur en stel hem een ander moment voor. Strikt genomen mag uw controleur niet eisen dat u bepaalde documenten naar zijn kantoor meebrengt. Maar het spreekt voor zich dat u best de gevraagde documenten meebrengt naar het controlekantoor om de controleur niet onnodig voor het hoofd te stoten.Indien uw controleur vraagt om bepaalde documenten mee te brengen, dan weet u al een beetje vanwaar de wind waait. Stel een keurig dossiertje samen met alle stukken die uw controleur u heeft gevraagd in zijn vraag om inlichtingen. U maakt immers een goede indruk door alles vooraf klaar te maken.

Als u bv. uw eigen kosten bewijst kan het zijn dat op het einde van de bijeenkomst uw controleur dikwijls een papier op tafel legt met als hoofding “Akkoordverklaring”. De vraag wordt dan gesteld of u dit document wilt ondertekenen. Doe dit nooit, immers indien u zich akkoord verklaart, kunt u daar nadien in principe niet meer op terugkomen. Indien u niet akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen aan uw belastingaangifte, vraag dan steeds bedenktijd (om bv. met uw boekhouder te overleggen). Als uw controleur immers meent dat uw aangifte moet worden gewijzigd, dan kan hij u zijn opmerkingen in een “bericht van wijziging” sturen. U heeft dan nog 1 maand de tijd (na de datum van verzending) om ook hierop te antwoorden.Samenwerking binnen de fiscusUw lokale belastingcontroleur zal u ook mogelijk vragen stellen omdat hij gegevens binnen krijgt van zijn collega’s.

Zo zijn er eigenlijk twee grote elementen die van belang zijn, nl. de aankoop van een wagen en onroerend goed. Uw controleur zal alle akten krijgen van gebouwen of gronden die u aankoopt maar ook bv. de vonnissen (u krijgt bv. een schadevergoeding). Ook kan hij zien met welke wagen u rijdt. Koopt u natuurlijk een patrimoniumvennootschap over dan gebeurt dit niet via de notaris maar via een onderhandse akte. Dus deze verkoopsom is in principe nog niet geweten. Maar aangezien het bankgeheim (of wat er van overblijft) …naar het schijnt…in 2012 zou verdwijnen, gaat u er maar best vanuit dat binnen een 10 jaar de fiscus nog veel meer van u zal weten en dus nog meer vragen zal kunnen stellen over ongerijmdheden. Als daartegen ook alle effecten aan toonder op een rekening moeten staan, weet u wel hoe laat het is.Vragen uit het buitenland?

Is het mogelijk dat uw vragen krijgt uit het buitenland? Dit gebeurt niet. Of zal uw controleur u vragen stellen op verzoek of aangeven van zijn buitenlandse collega. Ondanks alles wat er in de media hierover is verteld, is er op dit ogenblik alleen nog maar informatie-uitwisseling met de Franse fiscus maar die is er steeds geweest. Wel is het te verwachten dat dit in de toekomst mogelijk wel het geval zal zijn. Dit door de verdere automatisering en intensere samenwerking tussen de Europese belastingadministraties. Maar op dit ogenblik is dit nog niet het geval.Geeft u echter op uw belastingaangifte aan dat u een buitenlandse bankrekening hebt, dan kan de fiscus u vragen hiervan de uittreksels voor te leggen. Heeft u geen buitenlandse bankrekening dan vult u op uw aangifte ‘nihil’ in. Zoals u weet zijn er diverse verzekeringsproducten zoals een Tak 23 Luxemburg bv. die geen belegging vormen. Op dat ogenblik doet u niets illegaals als u meldt dat u geen bankrekening hebt in Luxemburg. Zo zijn er nog we meer handigheidjes. 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…