//WAT IS DE TE VOLGEN PROCEDURE BIJ DE OPZEG VOOR EIGEN GEBRUIK ?

WAT IS DE TE VOLGEN PROCEDURE BIJ DE OPZEG VOOR EIGEN GEBRUIK ?

WAT IS DE TE VOLGEN PROCEDURE BIJ DE OPZEG VOOR EIGEN GEBRUIK ?

ANTWOORD

Zegt de verhuurder op voor eigen gebruik dan moet hij in zijn opzegbrief vermelden om welk familielid het gaat (identiteit) en wat de band van verwantschap is (bv. oom, broer). Als de huurder dit vraagt, moet de verhuurder werkelijk bewijzen dat er een band van verwantschap is (bv. kopie trouwboekje ouders, enz.) en dit binnen de twee maanden na het verzoek door de huurder.

ADVIES

U bent verhuurder. Levert u als verhuurder dit bewijs van verwantschap (zie hiervoor) niet, dan kan de huurder de opzeg laten vernietigen. De vordering tot vernietiging moet dan wel twee maanden vóór het verstrijken van de opzegperiode gebeuren.

U bent huurder. Wordt de opzegging gegeven opdat bloedverwanten in de derde graad het goed kunnen betrekken, dan kan de opzeggingtermijn niet verstrijken vóór het einde van de eerste driejarige periode vanaf de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.Of anders gezegd de opzeggingsperiode van ten minste zes maanden kan slechts verstrijken op het einde van de eerste driejarige periode.
Het gaat dan concreet om een opzeg door de verhuurder ten voordele van ooms, tantes, neven en nichten, of door ooms, tantes, neven en nichten van zijn echtgeno(o)t(e).

WETTEKST

Artikel 3 § 2 Woninghuurwet
“De verhuurder kan de huurovereenkomst evenwel te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden, indien hij voornemens is het goed persoonlijk en werkelijk te betrekken of het op dezelfde wijze te laten betrekken door zijn afstammelingen, zijn aangenomen kinderen, zijn bloedverwanten in opgaande lijn, zijn echtgenoot, door diens afstammelingen, bloedverwanten in opgaande lijn en aangenomen kinderen, door zijn bloedverwanten in de zijlijn en de bloedverwanten in de zijlijn van zijn echtgenoot tot in de derde graad.
Wordt de opzegging gegeven opdat bloedverwanten in de derde graad het goed kunnen betrekken, dan kan de opzeggingtermijn niet verstrijken vóór het einde van de eerste driejarige periode vanaf de inwerkingtreding van de huurovereenkomst”.

2007-05-06T21:47:22+00:00