//WAT GEBEURT ER MET DE UITGEVOERDE WERKEN OP HET EINDE VAN DE HUUR ?

WAT GEBEURT ER MET DE UITGEVOERDE WERKEN OP HET EINDE VAN DE HUUR ?

WAT GEBEURT ER MET DE UITGEVOERDE WERKEN OP HET EINDE VAN DE HUUR ?

ANTWOORD

Renovatiewerken kunnen soms erg arbeidsintensief en kostelijk zijn. Wat gebeurt er nu met deze werken op het einde van de huurovereenkomst ? Kan de huurder hier bv. nog een vergoeding voor vragen ? Hier is geen specifieke regeling voor voorzien in de Woninghuurwet (zie Vragen …..). Tenzij de partijen daar andere afspraken hebben over gemaakt.

ADVIES

U bent verhuurder. Om alle twijfel weg te nemen over het lot van de uitgevoerde renovatiewerken op het einde van de huur, kan u hier eventueel nog een bijkomende bepaling over opnemen in de huurovereenkomst. U zet bv. nog eens duidelijk in de huurovereenkomst : “ alle door de huurder uitgevoerde renovatiewerkzaamheden zijn definitief verworven door de eigenaar zonder dat hier enige bijkomende vergoeding kan voor gevraagd worden, als de huurovereenkomst om welke reden dan ook vroegtijdig beëindigd wordt”.

U bent huurder. Wenst u als huurder nog énige vergoeding te krijgen voor de uitgevoerde werken, dan moet u hierover een sluitende clausule opnemen in uw huurcontract. Deze vergoeding kan uiteraard afnemen naarmate de jaren verstrijken. Allerlei creatieve formules zijn in deze denkbaar. Uiteraard moet de verhuurder steeds toestemmen in deze clausule. Bij een bestaande huurovereenkomst kan u deze bijkomende afspraak regelen in een addendum aan het huurcontract. Zorg wel dat er een datum op het addendum staat en dat het is getekend door huurder en verhuurder. Bij een renovatieovereenkomst kan de verhuurder wel nooit de huurder verplichten de gehuurde woning in haar oorspronkelijke staat te herstellen.

WETTEKST

Artikel 8 Woninghuurwet
De partijen kunnen te allen tijde schriftelijk overeenkomen dat de huurder zich ertoe verbindt op zijn kosten in het gehuurde goed bepaalde werken uit te voeren die door de verhuurder moeten worden verricht. Zij moeten de termijn bepalen waarbinnen de werken moeten worden uitgevoerd.
In dat geval kan van artikel 2 (van de Woninghuurwet) worden afgeweken op voorwaarde dat de voorgenomen werken er toe strekken het gehuurde goed in overeenstemming te brengen met de vereisten van dat artikel, dat deze werken precies omschreven worden, dat de aanvang voor de werken binnen een redelijk tijdstip is bepaald en dat geen huurgelden verschuldigd zijn tijdens de overeengekomen duur ervan, met dien verstande dat deze duur niet korter mag zijn dan degene die redelijkerwijze noodzakelijk is om ze uit te voeren.

2007-05-06T22:26:17+00:00
Donderdag 31 januari 2019
11:00u - Antwerpen

Gratis Seminar:
Bulgarije, Ster in Europa

In een handomdraai krijgt u een overzicht van de mogelijkheden in Bulgarije en de belangrijkste componenten voor ondernemers:
  • 10% personenbelasting
  • 10% vennootschapsbelasting
  • 10%, de loonkost bedraagt slechts 10% van een gemiddeld Belgisch/Nederlands loon
JA, IK WIL ME INSCHRIJVEN
close-link