//Opgelet met een compromis…

Opgelet met een compromis…

De onderhandse overeenkomst die wordt opgemaakt bij de verkoop van vastgoed wordt soms in slecht Nederlands een “compromis” genoemd, of nog “voorlopige verkoopovereenkomst”. Dit laatste berust evenwel op een groot misverstand : van zodra partijen akkoord gaan over de prijs en het verkochte goed is de verkoop tot stand gekomen.
Als zij dit dus op papier zetten zijn zij gebonden; dergelijke overeenkomst is daarenboven verplicht te registreren binnen de 4 maanden na ondertekening (met betaling van registratierechten aan het verkoopstarief, zijnde in Vlaanderen 10 % of, bij aankoop aan het zogenaamd ‘klein beschrijf’, 5 %), één en ander op straffe van boete en interesten wegens niet of laattijdige registratie.
Een slecht opgestelde verkoopovereenkomst kan voor heel wat narigheid zorgen. Neem dus contact op met uw notaris, die gratis (jawel) voor u de verkoopovereenkomst opstelt, met de gepaste bepalingen erin, zoals daar zijn :

* verplichte vermeldingen inzake het Vlaams decreet op de ruimtelijke ordening (o.a. verplichte bestemming van de zone waarin het goed gelegen is en eventuele dagvaardingen of overtredingen), het Vlaams bodemsaneringsdecreet (inhoud van het bodemattest), de Vlaamse wooncode (woning op leegstand – voorkooprecht …) etc.
* informatieve vermeldingen (teneinde misverstanden of ontbinding van de verkoop te vermijden wegens dwaling of bedrog) inzake de huurtoestand, eventuele bouwovertredingen, verkavelingsvoorschriften, erfdienstbaarheden etc.
* een waarborgclausule in verband met de prijs en het voorschot : er wordt doorgaans bij overeenkomsten die bij de notaris worden getekend een waarborgsom in bewaring genomen tot bij de akte, die niet in beslag kan worden genomen door schuldeisers van de verkoper, zodat de koper zeker is dat hij zijn geld terugkeert als blijkt dat het goed overgehypothekeerd is of dat de verkoper belasting- of andere schulden heeft voor een bedrag hoger is dan de prijs, waardoor er niet voor vrij, zuiver en onbelast kan worden verkocht, gepaard gaande met een gratis-ongevallenverzekering (waardoor de verkoopprijs, tot maximum 125.000 euro, wordt betaald aan de verkoper als de koper tussen de verkoopovereenkomst en de notariële akte door een ongeval zou overlijden)
De notaris zal bovendien de meest voordelige oplossing inzake registratierechten uitwerken en advies geven inzake bescherming van uw gemeenschappelijk levenskader door b.v. bij ongehuwden een beding van aanwas (voorheen ‘tontine’ genoemd) in te lassen in de overeenkomst, wat de langstlevende woonzekerheid biedt. Om dan nog niet te spreken over eventuele opschortende voorwaarden in de verkoopovereenkomst (zoals het verkrijgen van een krediet, het niet-uitoefenen van een conventioneel of wettelijk voorkooprecht, enz.), punt voor punt elementen die van wezenlijk belang kunnen zijn. 

2008-03-07T22:40:40+00:00
Donderdag 31 januari 2019
11:00u - Antwerpen

Gratis Seminar:
Bulgarije, Ster in Europa

In een handomdraai krijgt u een overzicht van de mogelijkheden in Bulgarije en de belangrijkste componenten voor ondernemers:
  • 10% personenbelasting
  • 10% vennootschapsbelasting
  • 10%, de loonkost bedraagt slechts 10% van een gemiddeld Belgisch/Nederlands loon
JA, IK WIL ME INSCHRIJVEN
close-link