//KAN EEN LEVENSLANGE HUUR VROEGTIJDIG BEEINDIGD WORDEN ?

KAN EEN LEVENSLANGE HUUR VROEGTIJDIG BEEINDIGD WORDEN ?

KAN EEN LEVENSLANGE HUUR VROEGTIJDIG BEEINDIGD WORDEN ?

ANTWOORD

Normaal eindigt een levenslange huur met het overlijden van de huurder. Maar een levenslange huur kan inderdaad in bepaalde gevallen toch vroegtijdig beëindigd worden.

ADVIES

U bent verhuurder. Voorziet u niets bijzonders in de huurovereenkomst, dan kan u de huurovereenkomst niet voortijdig opzeggen. Dat is de basisregel maar hier kan u dus van afwijken. Hoe ? U kan perfect voorzien in het huurcontract dat u toch kan opzeggen omdat u zelf in het pand wilt komen, of uw naaste familie. Of omdat u het pand grondig wil verbouwen. U kan zelf stipuleren dat u een einde maakt aan de levenslange huur zonder motivering op het einde van elke driejarige huurperiode. U moet dan een opzeg geven van zes maanden. Op het einde van de eerste of tweede driejarige periode moet u bovendien respectievelijk 9 of 6 maanden huur betalen als schadevergoeding.

Neem dan de volgende clausule in het levenslange huurcontract op : “De verhuurder kan opzeggen overeenkomstig de paragrafen 2 tot 4 van artikel 3 van de woninghuurwet”.

Uiteraard kunnen huurder en verhuurder ook op elk ogenblik vrijwillig overeen komen een einde aan de huur te maken. Zorg voor een document als bewijs

U bent huurder. Als huurder kan u op élk ogenblik een einde maken aan het huurcontract mits het geven van een opzegtermijn van drie maanden, zelfs als dit niet expliciet of zelfs uitgesloten zou zijn volgens het huurcontract. U bent wel een schadevergoeding verschuldigd van één, twee of drie maanden huur als u zou vertrekken in respectievelijk het eerste, tweede of derde jaar van de huur. Daarna moet u nog steeds een opzeg geven van drie maanden huur, zonder weliswaar nog een schadevergoeding te moeten betalen.

Lees dus goed het huurcontract na als huurder. Want (zie hoger) een levenslang huurcontract kan nog wel degelijk de ruimte geven voor de verhuurder om op te zeggen.

WETTEKST

Artikel 3 § 7 Woninghuurwet
§8 In afwijking van §1 kan de huurder een schriftelijke huurovereenkomst sluiten voor het leven. Die huurovereenkomst eindigt van rechtswege bij het overlijden van de huurder. Die huurovereenkomst is niet onderworpen aan de bepalingen van §§2 tot 4, tenzij partijen anders overeenkomen.

2007-05-06T22:04:40+00:00
Donderdag 13 december 2018
11:00u - Antwerpen

Gratis Seminar:
Bulgarije, Ster in Europa

In een handomdraai krijgt u een overzicht van de mogelijkheden in Bulgarije en de belangrijkste componenten voor ondernemers:
  • 10% personenbelasting
  • 10% vennootschapsbelasting
  • 10%, de loonkost bedraagt slechts 10% van een gemiddeld Belgisch/Nederlands loon
JA, IK WIL ME INSCHRIJVEN
close-link