//De 10% liquidatietaxatie (RV) terug van weggeweest en wordt definitief …
 • liquidatie taxatie

De 10% liquidatietaxatie (RV) terug van weggeweest en wordt definitief …

Ook nu weer zijn er een aantal fiscale aandachtspunten naar aanleiding van de vorming van de nieuwe federale regering. Zo is er het  permanent invoeren van de 10% roerende voorheffing naar aanleiding van de liquidatie van uw vennootschap.  Maar het is echter meer dan dat …

Herinner u, vorig jaar werd beslist om de 10% ‘liquidatietaxatie’ af te schaffen, om deze op te trekken tot 25% roerende voorheffing met dank aan Keizer Elio. Er werd in een overgangsregeling voorzien (incorporatie van de reserves), die ondertussen tot een einde is gekomen (eind september 2014).  Maar deze liquidatietaxatie zal (definitief) terugkeren, weliswaar in een gewijzigde vorm (bedoeling: vanaf aanslagjaar 2016).

Kort samengevat betekent dit dat KMO-vennootschappen (dus ook hier is de KMO-definitie van belang) hun belaste winst zullen kunnen reserveren door deze te ‘parkeren’ op een passiefrekening (de zogenaamde bijzondere ‘liquidatiereserve’). Dit zal gebeuren aan een taxatie van 10% (anticipatieve heffing). Het toekomstig dividend , afkomstig uit deze reserves, zal na verloop van vijf jaar kunnen worden uitgekeerd aan een aanvullend verlaagd tarief roerende voorheffing van 5%. Wacht u echter tot de liquidatie van deze vennootschap, dan zal er geen bijkomende heffing aangerekend worden.

Vermits in de fiscaliteit de KMO-definitie alsmaar belangrijker wordt, vermelden we kort de definitie hiervan.

Met een KMO-vennootschap, conform art. 15 W.Venn., wordt een vennootschap bedoeld die voor het laatst én het voorlaatst afgesloten boekjaar slechts één van volgende criteria mag overschrijden:

 • jaaromzet van 7.300.000,00 euro (exclusief BTW);
 • balanstotaal van 3.650.000,00 euro;
 • jaargemiddelde van het personeelsbestand van 50.

Bedraagt het jaargemiddelde van het personeelsbestand méér dan 100 dan betreft het sowieso geen kleine vennootschap.

Hoe deze grenzen juist berekend dienen te worden, vinden we terug in een advies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN).  Meer bepaald in het advies van 19 mei 2010 (nr. 2010/5).  Het ganse advies gaan we hier niet opnemen. Dit kan u terug vinden op de website van de Commissie zelf (www.cnc-cbn.be).

Maar let op. De regels van art. 15 W.Venn. moeten op geconsolideerde basis berekend worden. Consolidatie wordt met andere woorden ook fiscaal belangrijk.

Wanneer een vennootschap verbonden is met een andere vennootschap, dan moeten we ook opletten. De definitie van een verbonden vennootschap is terug te vinden in art. 11 W.Venn.  Met een verbonden vennootschap wordt bedoeld:

 1. de vennootschappen waarover zij een controlebevoegdheid uitoefent;
 2. de vennootschappen die een controlebevoegdheid over haar uitoefenen;
 3. de vennootschappen waarmee zij een consortium vormt;
 4. de andere vennootschappen die, bij weten van haar bestuursorgaan, onder de controle staan van de vennootschappen bedoeld in a), b) en c);

De controle bestaat dus uit de bevoegdheid om in rechte of in feite een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van haar bedrijfsleiders of op de oriëntatie van haar beleid.

De 10% roerende voorheffing is geen onbelangrijke maatregel dus enige toelichting is op zijn plaats. Zoals u weet, bestaat ondertussen voor sommige nieuwe vennootschappen of vennootschappen die een kapitaalsverhoging uitgevoerd hebben (vanaf 1 juli 2013) een verminderde roerende voorheffing op de uitgekeerde dividenden (zogenaamd VVPR-bis stelsel).

Maar dat toepassingsgebied is beperkter dan deze nieuwe regeling :

 • Cruciale datum 1 juli 2013
 • Inbreng in geld (niet in natura)
 • Beperkte overdracht mogelijkheden
 • Wachttermijn respecteren die echter wel korter is dan bij de liquidatiereserve
 • Minimaal kapitaal is noodzakelijk
 • (…)

Bij een winst van 100 euro (te belasten tegen 33,99%) en 15% roerende voorheffing bedraagt het netto uitgekeerd dividend 56,11 euro of een globale belastingdruk van 43,89 %.

Betreft het echter de nieuwe liquidatiereserve dan is het netto resultaat :

 • bij liquidatie van de vennootschap (dus enkel 10%): 59,41 euro of een globale belastingdruk van 40,59%.
 • bij een dividenduitkering na 5 jaar: 56,44 euro of een globale belastingdruk van 43,56%.

Bij een roerende voorheffing van 25% bedraagt het netto dividend 49,51 euro of een globale belastingdruk van 50,49%.

Toch geen onaardige verschillen.

Door middel van deze maatregel zal de schatkist haar gelden sneller ontvangen …  En vermoedelijk zal dat wel de achterliggende reden zijn van deze maatregel.

Besluit

Deze KMO-maatregel kan zeker toegejuicht worden. Het valt ook op dat het uitvoeren van deze maatregel danig eenvoudiger zal zijn dan de regelgeving inzake de incorporatie van de reserves. Het zou de bedoeling zijn dat dit enkel via de boekhouding kan plaats vinden in plaats van met de nodige verslagen en aktes (revisor, notaris).

Nu nog even afwachten en hopen dat alles snel in de nodige wetgeving gegoten wordt.

2015-01-04T14:09:55+00:00
Donderdag 13 december 2018
11:00u - Antwerpen

Gratis Seminar:
Bulgarije, Ster in Europa

In een handomdraai krijgt u een overzicht van de mogelijkheden in Bulgarije en de belangrijkste componenten voor ondernemers:
 • 10% personenbelasting
 • 10% vennootschapsbelasting
 • 10%, de loonkost bedraagt slechts 10% van een gemiddeld Belgisch/Nederlands loon
JA, IK WIL ME INSCHRIJVEN
close-link