/Successierechten Tip

Artikel 5 kan toch! Vermijd successierechten!

De moelijke weg van de sterfhuisconstructie  … De sterfhuisconstructie is een beding dat opgenomen wordt in een huwelijkscontract (met gemeenschap) en dat ervoor kan zorgen dat na het eerste overlijden er geen successierechten dienen betaald te worden. Dit lijkt onmogelijk, maar niets is minder waar. Zulke constructie wordt wel eens toegepast wanneer één van de [...]

Artikel 5 kan toch! Vermijd successierechten! 2017-03-26T11:29:58+00:00

Generation skipping

Generation skipping betekent dat een deel van de erfenis rechtstreeks bij de kleinkinderen terecht komt. Op deze manier worden er successierechten uitgespaard. Een tweede element is dat wanneer er meer kleinkinderen zijn dan kinderen, er ook later bespaard wordt doordat de erfenis over meer personen gespreid wordt. Zo betaalt u in principe minder successierechten omdat de [...]

Generation skipping 2008-04-02T12:01:03+00:00

Wat weet de fiscus over uw bezittingen ?

De fiscus is nieuwsgierig, niet alleen naar uw inkomsten (zie eerste luik), maar ook naar uw bezittingen. Dit om diverse redenen. Soms leveren uw bezittingen belastbare inkomsten op, en dan wil de fiscus graag controleren of u die inkomsten wel hebt aangegeven. Het gaat dan bijvoorbeeld om onroerende goederen, of roerende effecten.  En soms wil zij [...]

Wat weet de fiscus over uw bezittingen ? 2008-03-19T23:29:50+00:00

Alles over het openvallen van de nalatenschap

Een erfenis van iemand valt open door het overlijden van deze persoon.  Dus niet niet door zijn afwezigheid.  Deze erfenis valt open op de plaats waar de erflater zijn laatste wettige woonplaats had op de datum van overlijden.   Dit kan belangrijk zijn om te weten welke rechtbank uiteindelijk bevoegd is.De nalatenschap is ruimer dan men meestal [...]

Alles over het openvallen van de nalatenschap 2008-03-04T21:49:14+00:00

Het einde van uw opstalrecht

 U verleende een recht van opstal aan uw vennootschap op een grond waar u privé eigenaar van bent.  Uw vennootschap heeft daar een mooi gebouw opgezet. Bij het einde van het recht van opstal wordt u door het zogenaamde ‘recht van natrekking’ eigenaar van het gebouw. En dit zonder fiscale gevolgen.  Of dit was alleszins toch [...]

Het einde van uw opstalrecht 2008-03-04T21:52:20+00:00

Vrijstelling successierechten op de gezinswoning voor de langstlevende partner

Bij een overlijden moeten er successierechten betaald worden door de verkrijgers van de erfenis. De gezinswoning is dikwijls een belangrijk, zoniet het belangrijkste, goed in de nalatenschap. Het Vlaamse Gewest heeft de aanschaf van een hoofdverblijfplaats gestimuleerd door een abattement bij de eerste aankoop, en vervolgens door de meeneembaarheid bij volgende aankopen van een hoofdverblijfplaats. [...]

Vrijstelling successierechten op de gezinswoning voor de langstlevende partner 2017-03-26T11:20:47+00:00

Kan het werken met een testament fiscale voordelen opleveren ?

Het nadeel van een schenking is het definitieve karakter ervan (zie verder).Behoudens enkele uitzonderingen is een schenking immers definitief en kan ze niet zomaar herroepen worden.  Een testament zorgt er dus voor dat het vermogen bv. bij de ouders aanwezig blijft wat betekent dat zij de controle behouden, de inkomsten behouden, …Een testament daarentegen kan van [...]

Kan het werken met een testament fiscale voordelen opleveren ? 2008-03-04T21:57:45+00:00

Wat moet u weten als samenwonenden?

Vandaag bestaan hierover niet enkel veel vragen doch ook veel misverstanden.  We proberen hieraan enigszins te verhelpen.Wanneer in de praktijk gesproken wordt over samenwonenden, dan kunnen we hier twee categorieën in onderscheiden. Enerzijds kennen we de ‘wettelijk samenwonenden’ en de ‘niet wettelijk samenwonenden’.  De laatste categorie noemen we de feitelijk samenwonenden. De wettelijk samenwonden zijn die samenwonenden (tussen [...]

Wat moet u weten als samenwonenden? 2008-03-04T22:03:33+00:00

Waar woont u voor de fiscus?

Om het onderscheid te maken tussen de fiscale woonplaats en het tweede verblijf dient men rekening te houden met de feitelijke omstandigheden. Net zoals voor de beoordeling of men al dan niet rijksinwoner is, gelden ook voor het bepalen van de fiscale woonplaats in België, meer bepaald voor de toepassing van de gemeentelijke opcentiemen, de criteria [...]

Waar woont u voor de fiscus? 2008-03-04T22:06:56+00:00

Vruchtgebruik: twee banken vooruit!

Deze week hebben we positief nieuws. Het Hof van Cassatie heeft duidelijk gesteld dat vruchtgebruik geen huur is (Cass.22 november 2007). Een stelling die trouwens door ons altijd consequent is verdedigd. Hiermee wordt een van de belangrijkste wapens van de fiscus tegen de vruchtgebruikconstructies uit handen genomen. Fiscalisten moeten beseffen dat heel wat constructies verdedigbaar zijn [...]

Vruchtgebruik: twee banken vooruit! 2008-03-04T22:09:18+00:00

Over de bewijslast van de handgifte

Een belastingplichtige overlijdt in 1996. Na het overlijden van zijn tweede echtgenote had hij een relatie met een vrouw, die zelf een dochter had.     Bij gebrek aan een testament kwam de nalatenschap van de decujus toe aan zijn twee kinderen, ieder voor de helft in volle eigendom. Er werd tijdig een aangifte van nalatenschap ingediend, waarin [...]

Over de bewijslast van de handgifte 2008-03-04T22:10:26+00:00

Uw vrouw betaalt geen successierechten …

Bij uw overlijden zal er sprake zijn van een aanzienlijke nalatenschap. U wenst na uw overlijden geen discussie tussen uw kinderen en uw echtgenote over de erfenis. U heeft er voor gezorgd dat na uw overlijden, uw echtgenote de volledige gemeenschap verwerft. Uw kinderen krijgen pas na haar overlijden hun deel. Uw echtgenote zal wel [...]

Uw vrouw betaalt geen successierechten … 2017-04-03T17:04:44+00:00