//Alles over de fiscale vrijstelling van spaarboekjes…

Alles over de fiscale vrijstelling van spaarboekjes…

De vergoeding van spaardeposito’s mag echter voortaan (vanaf 1 april 2009 – er is voorzien in een overgangsregeling) enkel nog bestaan uit een basisrente en een getrouwheidspremie. De aangroeipremie zal dus verdwijnen.  De getrouwheidspremie zal voortaan ook een ondergrens kennen.  Dit om bepaalde huidige lage getrouwheidspremies een halt toe te roepen.

De nieuwe voorwaarden waaraan de spaardeposito’s vanaf 1 april 2009 moeten voldoen om de vrijstelling te kunnen genieten zijn :
– de vergoeding van de spaardeposito's bestaat verplicht maar ook uitsluitend uit een basisrente en een getrouwheidspremie;
– de basisrente en de getrouwheidspremie worden berekend tegen een rentevoet uitgedrukt op jaarbasis. Zij worden eens per jaar in rekening gebracht.                                                     
De deposito's brengen een basisrente op ten laatste vanaf de kalenderdag die volgt op de kalenderdag van de storting en brengen geen rente meer op vanaf de kalenderdag van de opvraging.

Stortingen en opvragingen op dezelfde kalenderdag worden gecompenseerd voor de berekening van de rente.
Aan de titularis van een spaardeposito mag geen debetrente worden gevraagd.

De getrouwheidspremie wordt toegekend, ofwel voor de bedragen die gedurende twaalf opeenvolgende maanden op dezelfde rekening ingeschreven bleven, ofwel per kalenderjaar, voor de bedragen die gedurende ten minste 11 opeenvolgende maanden van datzelfde kalenderjaar op dezelfde rekening ingeschreven bleven.

De getrouwheidspremie begint te lopen ten laatste vanaf de kalenderdag die volgt op de kalenderdag van de storting. Opvragingen worden aangerekend op de sommen waarvoor de premieverwerving het minst ver gelopen is;
– de basisrentevoet die een instelling voor de ontvangen spaardeposito's toekent, mag het hoogste van de volgende twee percentages niet overschrijden:
– 3%
– het percentage voor basisherfinancieringstransacties van de Europese Centrale Bank dat van toepassing is op de tiende van de maand die het lopende kalendersemester voorafgaat.

De aangeboden rentevoet van de getrouwheidspremie mag echter : niet hoger liggen dan 50% van de maximale basisrentevoet. Indien dit percentage niet gelijk is aan een veelvoud van een tiende percent, wordt de maximale rentevoet van de getrouwheidspremie op het lagere tiende percent afgerond;
niet lager liggen dan 25% van de aangeboden basisrentevoet.

Indien dit percentage niet gelijk is aan een veelvoud van een tiende percent, wordt de minimale rentevoet van de getrouwheidspremie afgerond op het lagere tiende percent;
– per spaardeposito is, op hetzelfde ogenblik, slechts één basisrentevoet van toepassing;
– de getrouwheidspremie die op een bepaald ogenblik wordt toegekend, is dezelfde voor nieuwe stortingen en voor spaartegoeden waarvoor een nieuwe getrouwheidsperiode begint te lopen. De getrouwheidspremie die van toepassing is op het ogenblik van de storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode blijft van toepassing voor de volledige getrouwheidsperiode.

De nieuwe regels treden in werking op 1 april 2009.

Voor de op 1 april 2009 bestaande spaardeposito's blijven de periodes van verwerving van de aangroei- en de getrouwheidspremie, die voor de toepassing van de vrijstelling vereist zijn, verder lopen, met als limietdatum 31 december 2009 voor de aangroeipremie en 31 maart 2010 voor de getrouwheidspremie.  Vanaf 1 april 2009 worden de bestaande spaardeposito's, wat de premie betreft, vergoed met het tarief van de getrouwheidspremie die van toepassing is op die datum. Dit tarief wordt gegarandeerd voor de nog lopende periode van aangroei of getrouwheid. De regels met betrekking tot de aangroei- en getrouwheidspremie, zoals die bestonden op het ogenblik van de afschaffing ervan door het KB van 7 december 2008, blijven van toepassing voor de berekening van de periode van aangroei en getrouwheid.

2009-06-19T14:28:31+00:00
Dinsdag 25 september 2018 - 11:00u

Gratis Seminar: Bulgarije, Ster in Europa

In een handomdraai krijgt u een overzicht van de mogelijkheden in Bulgarije en de belangrijkste componenten voor ondernemers:
  • 10% personenbelasting
  • 10% vennootschapsbelasting
  • 10%, de loonkost bedraagt slechts 10% van een gemiddeld Belgisch/Nederlands loon
JA, IK WIL ME INSCHRIJVEN
close-link